Миграция на работната силаВЪВЕДЕНИЕ

Успешното управление и регулиране на миграционните процеси е важен инструмент за развитие в глобализиращата се световна икономика. Този факт издига въпроса за миграцията и интеграцията на имигранти в ключов момент на национално, регионално и глобално равнище.Свидетели сме на глобално преразпределение на работната сила, което е необратим процес и следва той да бъде управляван мъдро, в интерес на държавите на произход и дестинация, както и на самите мигранти. Обратно, неефективното управление на миграционните процеси може да доведе до разрастване на сивата икономика, до наслагване на напрежение в приемащите общества, до унижение и експлоатация на нелегални имигранти

Формирането и провеждането на миграционната политика на Република България следва да е обвързано с националния интерес на страната и да е съобразено както с произтичащите от пълноправното членство в ЕС ангажименти в тази област, така и с новите тенденции в глобален и регионален план и установените международни стандарти. Обвързаността й с политиката и практиката на ЕС произтича от задълженията на Република България, поети с Договора за присъединяване на страната към ЕС, от регламентите и директивите, практиката и инициативите в тази област.


1. Обща характеристика на работната сила. Условия.

Според дефиницията на ООН емигрант е лице, което е напуснало легално страната си за повече от една година, а имигрант е лице, което пребивава легално в чужбина за повече от една година. Така от гледна точка на една държава, местните граждани, които я напускат са емигранти, а чуждите граждани, които влизат в нея имигранти. Така ние разглеждаме страна на емиграцията ( страна донор ) и страна на имиграцията. Причините за миграцията могат да бъдат различни – политически, религиозни, икономичиски и т. н. Когато непосредствената причина е повишаване на доходите, както на номиналната така и на реалната работна заплата международната миграция се определя като МТМ. Това означава, че се изнася и внася труд като производствен фактор. Получава се едно интернационализиране на труда, което е следствие на факта, че всеки индивид е собственик на своя труд и на тази осново той може сам да реши къде да живее. МТМ се различава от националната трудова миграция. При националната трудова миграция, в пазарния механизъм е включено цялото активно население. Разпределението и развитието на работната сила се извършва посредством трудовия пазар, който е относително автономен и е съставен от различни сегменти – общ, професионален, пазар на интелектуален труд и съответните механизми за договаряне заплащането на труда. В отделните страни търсенето и предлагането на работна сила се определят от общато икономическо състояние, от отрасловата и териториална структура на производството, от равнището на цените и т. н.


Международната трудова миграция се обуславя от определени условия:

- технологичният процес и повишаването на производителността на труда, в резултат на които се получава преструктуриране на производството, появява се излишък на работна сила в отделни страни.

- структурата на заетост – при отрасловото разпределение се появява различие м/у повишеното търсене на квалифицирани работници и голямото предлагане на ниско квалифицирани такива.


Други реферати:
Моето бъдеще в икономиката на България
Каква е причината да съществува безработица след като трудът е гарантиран от закона
Моето бъдеще в икономиката на България
България в ЕС
Мулен Руж


Изтегли рефератаМулен Руж - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия