Микроикономика

Микроикономика
Търсене предлагане и пазарно равновесие


Пазарният механизъм и неговите елементи

Пазарът е социален механизъм, с помощта на който независими продавачи и купувачи влизат в отношения на доброволна стоково-парична размяна и установяват цените и количествата на търгуваните стоки и услуги

В резултат на взаимодействието между търсенето и предлагането се формират пазарните цени. Цената е паричен еквивалент, срещу който се разменя една стока. Цената заема централно място в пазарния механизъм. Това я превръща в основен индикатор, който информиран купувачите и продавачите при вземане на техните решения. Търсенето, предлагането и цената в своето единство образуват пазарния механизъм.

Чрез цените, определени от търсенето и предлагането, пазарният механизъм изпълнява няколко функции:

1. Пазарният механизъм служи като система за откриване и предаване на икономическа информация между участниците в стопанския процес.

2.Чрез конкурентните цени пазарният механизъм осигурява ефективно разпределение и използване на ресурсите.

3. Ценовата система мотивира рационално икономическо поведение на пазарните агенти – принуждава ги да минимизират своите разходи.

Пазарно търсене

Търсенето се формира от проявените на пазара желания и възможности на хората да купуват стоки и услуги за задоволяване на своите потребности.

Търсено количество (QD)

Търсене D

Между търсеното количество от стоката и цената й съществува устойчива обратна зависимост позната като закон за търсенето.

По същество, законът за търсенето е икономически и се различава от природните закони, защото той действа в повечето, но не и всички случи. Изключение от него са стоките на Гифън и стоките на Веблен (снобските стоки).

Гифъновите стоки са по същество малоценни стоки (от първа необходимост), които заемат голям дял от разхода на потребителя.

Вебленовите (или наричаните още снобски) стоки са луксозни стоки, чието търсене се определя от стремежа на индивида за демонстрация на висок социален статус.

Кривата на търсенето показва всички комбинации от количеството и цената от скалата на търсенето. В съответствие със закона за търсенето тя има отрицателен наклон (надолу и надясно). Той показва с колко намаляването на цената може да увеличи търсеното количество.


Други реферати:
Психологически и културен преход на народопсихологията
Психологически подбор
Психология на агресията
Психологично измерване
Психология на киното


Изтегли рефератаПсихология на киното - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия