Микроикономика

възможности. В съвременните условия тези пазари са широко разпространени за производства като: хранителни продукти, безалкохолни напитки, козметика, туристически услуги и др.

Характеристики:

Първо, предлагането се извършва от голям брой продавачи, които имат относително малък пазарен дял. Като брой фирмите са по-малко от тези при съвършена конкуренция, но въпреки това не могат да оказват влияние върху пазарната цена чрез своя размер. Фирмите провеждат независима политика, която не е съобразена с действията на останалите конкуренти.

Второ, продуктът е диференциран. Между фирмите съществува определена пазарна връзка. Тя се дължи на персонифицирането и на принадлежността на фирмите към определена продуктова група. Продуктовата група е основна характеристика на монополистичния пазар. В продуктовата група се включват производители на продукти, които са близки, но не пълни заместители (например производителите на безалкохолно напитки). Вътре в продуктовата група фирмите се конкурират на основата на своите търговски марки.

Трето, достъпът до отрасъла е свободен. Ограничени възможности за икономии от мащаба на производството позволяват едновременното функциониране на голям брой фирми. Проникването, обаче, е по-различно от това при съвършена конкуренция. Новите фирми в отрасъла създават близък, но не идентичен продукт

Връзката между монопол и конкуренция се изразява в това, че фирмите се конкурират за потребители, но най-вече чрез неценови методи – продуктово развитие, реклама, допълнителни услуги и др. В повечето случаи монополистично-конкурентните фирми не са в състояние да се конкурират чрез цената, а възприемат ценово равнище, характерно за даден пазарен сегмент.

Олигополни пазари

Понятието олигопол има гръцки произход – „олиго” – малко и „полео” – продавам, т.е. пазар с малко продавачи.

Основаната причина за поява на олигополните пазари е: ефектът от икономии от мащаба на производството, наличието на легални бариери за влизане, сливане и поглъщане в отделните производства и пазари.

Икономическата теория изяснява същността на олигополните пазари, като междинна пазарна ситуация между чистия монопол и монополистичния конкурентен пазар, тъй като пазарът е представен от ограничен брой фирми продавачи, всеки, от които има значителен пазарен дял.

Олигополът е пазар, на който няколко фирми с голям пазарен дял са взаимно зависими при определяне на своята фирмена стратегия. Обемът на производството, печалбата и цялото поведение на фирмата зависи не само от решението на фирмата, а и от политиката на нейните конкуренти. Фирмите провеждат стратегическо поведение. Колкото по-малък е броят на продавачите, толкова повече всеки от тях е зависим от останалите и стратегията му се изгражда в зависимост от това влияние.

Ако една фирма реши да промени равнището на своето предлагане и пазарната си цена, реакцията на нейните конкуренти може да бъде твърде различна. Тази многовариантност на конкурентното поведение кара фирмите да търсят главно неценови форми на конкурентна борба и да поддържат ценова стабилност, осъзнавайки неблагоприятните последици от ценовата промяна за пазара като цяло и за отделните фирми в частност.

Олигополният пазар е много разнообразен. Икономическата теория разграничава няколко типа олигополни структури:

1. В зависимост от продукта, олигополите се разделят на: диференцирани, това са продукти, които са различни по качествени характеристики (автомобилен, фармацевтичен олигопол); хомогенни – става въпрос за стандартизирана и еднотипна стока (нефтен, стомана, цимент, енергиен олигопол);

2. В зависимост от съотношението между големите и малките фирми: симетричен пазара – фирмите имат относително еднаква позиция; несиметричен – обикновено съществува една фирма с ясно изразена пазарна власт;


Други реферати:
Хидроизолация на основи на сгради и съоръжения
Самопочистващи се материали
Предроманска архитектура в Испания
Архитектурни норми (пищов)
Хидравличен удар


Изтегли рефератаХидравличен удар - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия