Минесота-тест ММРІ


Минесота – тест (MMPI – Minesota Multiphasic Personality Inventory)MMPI е съставен от 550 твърдения, 16 от които се повтарят с оглед установяване на консистентността на отговорите, така че тестът като цяло съдържа 566 твърдения. Те засягат различни страни на човешката личност – здравословно състояние, интереси, морал, социални, политически и религиозни възгледи и др.

Тестът използва техниката на въпросниците, но въпросите са формулирани като твърдения, а не като директни въпроси. Изследваното лице трябва са вземе отношение към предложеното му твърдение – „така е” или „вярно е”/ „не е така”.

Клиничният профил, получаван с помота на MMPI, се изгражда от 4 скали за валидност и 10 клинични скали. Освен тези основни скали съществуват повече от 200 допълнителни.

Скалите за валидност или надеждност на теста отразяват достоверността на отговорите на изследваното лице.. Към тях се отнасят:

1.Скала на твърденията без отговор- скала? Тя се определя с броя на твърденията с отговор „не мога

да преценя”. Ако броят на твърденията без отговор е твърде висок, останалите скали са невалидни.

2. Скала на лъжата – скала Л.. Тя измерва степента, в която опитното лице се стреми да представи себе си в по – благоприятна светлина. При високис стойности по скалата за лъжа, останалите скали са неизползваеми. Високи стойности могат да се получат и при добросъвестно попълване на теста при необразовани и незрели личности, както и при хора с ригидност на мисленето.

3. Скала за валидност – скала В. Твърденията от тази скала отразяват общоприетия начин на мислене, духа на конвенционалност във възгледи и разбирания в определена социална среда. Високите стойности в тази скала свидетелстват за повърхностно отношение към теста, за невнимателно прочитане и неточно осмисляне и разбиране на твърденията. Относително високи стойности могат да се срещнат и при твърде образовани, но неконвенционално, оригинално и свободно мислещи хора.

4.Скала за корекция – скала К. Отразява нагласата на опитното лице кум опита, но в друг аспект. Високите стойности по тази скала свидетелстват за поведение на защита по отношение психични недостатъци (дефекти)до съзнателно изопачаване на отговорите с цел направи „нормално” впечатление.. По –ниските стойности по скалата показват, че изследваният е прекалено откровен и сколнен към самокритика и признаване на симптоми, даже ако те иамт минимална изразеност. Ниската самооценка може да бъде и резултат от преднамерен опит да се направи лощо впечатленеие . Лицата с висока скала К обикновено говорят сдържано и предпазливо за себе си.


Клиничните скали, образуващи клиничния профил са 10. Те носят названията на клиничните групи пациенти с определена психологична или личностово - психологична характеристика, чието изследване са обособени. Всяка скала включва твърденията, по които лицата от тези т. нар. целеви групи се различават статистично значимо от контролната група здрави. Формирането на целевите групи е направено при съобразяване на клиничните критерии и концепции. Всяка скала има свой буквен и цифров профилен код според под­реждането на скалите в клиничния профил. При кодово представяне на резултата от теста се предпочитат цифровите кодови знаци


Други реферати:
Проблеми при преминаване от национални към международни счетоводни стандарти
Основни моменти в нормативната уредба на митническите режими
Организация на счетоводството на стопанско предприятие, същност, принципи и значение на организацията, функции и структура на счетоводния апарат
Производствени разходи-изучаване и изследване в управленското счетоводство
Производствена практика-отчитане на стоките


Изтегли рефератаПроизводствена практика-отчитане на стоките - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия