Мисленето като система

ежедневната житейска практика и поради това вероятността да бъдат актуализирани е малка.

Секей /Szekely/ поставя следната задача: на едното блюдо на везна е поставена свещ, а на другото – тежести, така че везната е в равновесие. Целта е да се изведе везната от равновесие, без да се добавят или отнемат тежести. Отговорът „Като се запали свещта” е правилен, но той се базира на слаб признак. Свойството на телата да губят от теглото си при горене е съществено свойство, обаче не е стабилизирано от практиката на всеки човек и затова актуализирането му не винаги е лесно. Той е слаб, нисковероятен, скрит, латентен признак, макар че е съществем.

Един съществен признак може да бъде слаб. Сила и същественост не съвпадат. Обаче се съчетават. Поради това можем да различаваме силни съществени и слаби съществени, силни несъществени и слаби несъществени признаци.

Способността за разкриване на съществените и несъществените признаци, за различаването им от силните и слабите признаци, е мисловна способност. Тя се включва в общата способност за разбиране.

Критерият същественост разкрива значимостта на признаците за обекта, а критерият сила – за субекта. Емоциите, чувствата, преживяванията възникват само по механизма на силните признаци – добре стабилизирани в личния жизнен опит, те с лекота „изплуват от съзнанието” при възприемане на действителността и нейната преработка /отразявяне/.

В мисленето като способности могат да се включат две основни групи способности: способността за разбиране и способността за обосноваване, т.е. способността за доказателство.Способността за разбиране е условие за способността за доказателство. Компоненти на способността за разбиране са способностите за разграничаване, за сравняване, за абстрахиране, за конкретизиране и за обобщаване. Тези способности образуват способността за разкриване на признаци, а това от своя страна означава две способности – способност за актуализиране и способност за назоваване /вербализиране/ на разкритите признаци. При разбирането изпъква съществеността или силата на признаците; разбирането е също и способност за разкриване на отношения. Отношението може да се определи като динамика на връзка – силата, подвижността и


Други реферати:
Правна система
Язвена болест
Система на правото. Публично и частно право
Афазия. Предни и задни афазии
Теми по основи на правото


Изтегли рефератаТеми по основи на правото - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия