Мита

МИТА


Мита - вид косвен данък, който се използува като средство за регулиране на външната търговия и външноикономическите връзки. С мита се облагат вносните износните и транзитните стоки в момента когато преминават митническите граници на държавата.

Митата изпълняват две основни функции:

  • икономическа (регулираща)

  • фискална

1998г. - 12% от очакваните данъчни приходи и 1.7% от очаквания БВП.

Организацията структурата и видовете на използуваните мита във всяка страна е в зависимост от избора на либерална или протекционистична политика. В този смисъл митата могат да изпълняват либерално - стимулираща роля защитно ограничителна роля.

Идеята за либерална търговия не е нова, тя е развита от представителите на класическата икономическа теория - Адам Смит, Дейвид Рикардо и др. В основата на идеите на тези представители за свободна и либерална търговия стои тезата за сравнителните предимства (всяка страна трябва да се специализира в производството на такива стоки и услуги за които има условия те да бъдат произведени с минимални разходи). Друго е становището на представителите за идеите на протекционизма - Ф.Лист.

Последните десетилетия бележат трайна тенденция на либерализация на международната търговия, поради което защитно-ограничителната роля на митата намалява. В тази насока съществена роля играе приетото през 1948г. в Женева Генерално Съглашение за Митата и Търговията (ГАТТ) - СТО - по-късно-Световна Търговска Организация.

Задачите на СТО са :

  1. да съдейства за разширяването на международното разделение на труда и международния стокообмен чрез преодоляване на пречките от митнически характер

  2. да съдейства за рационализиране и унификация на митническия режим и митническата документация

Друга важна причина за либеризация на митническите режими е регионалната икономическа интеграция която се заражда в различни икономически райони на света. Периодически избухват търговски войни.

У нас в условията на планова икономика митата имаха до голяма степен формален характер. През 1948г. са премахнати и заменени с т.нар. ценови разлики при вноса и износа, което беше адекватно на държавния монопол върху външната търговия. С премахването на държавния монопол и либерализация на цените, митата отново започнаха да играят икономическа роля. С приетата митническа тарифа през 1991г. нашата митническа политика вече е в максимална степен съобразена с изискванията на СТО.

Видове мита:

  • според направлението на обмитяваните стоки и услуги :

  • вносни (облагат се внесените в страната стоки и услуги);

  • износни (облагат се изнесените от страната стоки и услуги) - прилага се само по отношение на определени стокови групи, и то за определен срок. Срока на тези износни мита не надвишава 200 дни в годината според споразумение на СТО;


Други реферати:
Как показваме положение в обществената йерархия
Политическо могъщество на България при управлението на цар Симеон (893-927г.)
Компоненти на езика на тялото
Пост комунизъм
Комуникативна култура при управление на конфликтите в организацията


Изтегли рефератаКомуникативна култура при управление на конфликтите в организацията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия