Митология и изкуство

Въведение


Настоящият проект е ориентиран към ученеците от седми клас в общообразувателното училище и разглежда мита в тракийското изкуство, неговата структура и функция като средства за формиране на историческо самосъзнание и творческо мислене у децата.

Основният проблем, който разглеждам в този проект е отражението на вербалния мит в паметниците на тракийското изкуство.

Митичните изображения обикновено се разглеждат като пряка илюстрация на устни или писмени наративи. В архаичната култура – траките са “записвали” митовете си в изобразителни разкази, украсяващи предметите.

Ще се опитам да видя архаичните паметници като произведения на изкуството с високи естетически качества, но и като източник на „записана“ миторитуална информация. Те са съхранили митологично- идеологически представи на създателите си за света и са пряко отражение на социалната структура, бит и мироглед от епохата.

Ролята на митологията, която разкрива същността на духовния и културен живот през древността е определяща за формиране на историческо самосъзнание и творческо мислене у децата . Изучавайки особеностите на архаичното изкуство, учениците ще се запознаят с произхода на изкуството и факторите за формирането му - митология, религия, ще разширят знанията си в областта на човешката история и култура, и представите си за духовното и нравствено въздействие на изкуството през Древността; ще развият въображението и фантазното си мислене.


1Други реферати:
Земетресения, пожари, наводнения, сигнали и сигнализация в екстремни ситуации
Изискванията и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Лазерно пробиване
Проектиране на хладилна инсталация на разпределителен хладилник
100-те Национални туристически обекта в България


Изтегли реферата100-те Национални туристически обекта в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия