Моделирането като познавателен модел


Моделирането като познавателен модел


Различни автори свързват съдържанието на понятията моделиране и модел със съществуващите форми на познавателната дейност – експеримент, хипотезата, мисления експеримент, различните теории. Така тези автори анализират пътя на научното изследване и разграничават отделните му етапи.

Самият модел се разглежда като междинно, свързващо звено между експеримента и теорията. По своята същност и когато става дума за обществознанието, той е на пример „абстрактно представяне на връзките между социалните явления”. При това съвсем „ не е задължително моделите на социалните процеси да изобразяват действителният социален свят по перфектен начин, но те ни предлагат възможност да отстраним сложността на извършвания анализ и ни помагат да разберем същността на изучаваното явление…” (Abercrombie, N., S. Hill, B.S. Turner, op. cit.,p.269)

За Теодорсън моделът е преносен смисъл схема „ на взаимни връзки и отношения, концептуални или математически, които по някакъв начин имитират, дублират или по аналогичен начин илюстрират връзките и отношенията, установени при научното възприемане на света – на пример връзките в отношенията, които наблюдаваме в социалното поведение или в социалните структури”.(Theodorson,G.A. and A.G.Theodorson, op.cit.,p.261)

За Хагер моделът е „мислено представена или материално реализирана система, която адекватно възпроизвежда специфични свойства или отношения. Тя трябва да бъде в състояние да представи обекта по такъв начин, който да позволи неговото изучаване, да осигури получаването за този обект на нови знания, съставянето на прогнози, по добро управление на определени явления или оптимизирането на определени обекти или процеси. Всичко това трябва да подпомогне най-доброто овладяване или използване на самия обект или процес или моделирането на определени свойства на обекта (процес)”. (Hager,N., op.cit.,p.28)

Самото моделиране или моделът на моделирането е, използването или възпроизвеждането на някакво материално или идеално образование, което е аналогично (хомологично) на обекта на познанието, на неговата структура, функция, изменение и развитие и може да бъде експериментирано и систематизирано с цел да бъде получено знание, което обхваща най-съществените страни, функции и развитие на обекта „ ( Hager, N., H.Horze, 1997, p.166).

Има различни признаци в посочените определения за съдържанието на понятията моделиране и модел. По отношение на моделирането те са :

1.Моделирането е възпроизвеждане на свойствата (характеристиките) на изследвания обект.

2.Моделирането е възпроизвеждане на материална (идеална) цялост, която е аналогична (хомологична) на обекта на изследване.

3.Моделирането е възпроизвеждане на материална (идеална) цялост, която е аналогична (хомологична) на структурата, функциите, измеренията и развитието на обекта на изследване.

4.Моделирането е познавателен метод, чиято цел е изучаването на изследваните обекти.


Признаците, които определят модела могат да бъдат представени по следния начин :

1.Моделът е аналог на изследвания обект.


Други реферати:
Различия, произтичащи от половата принадлежност
Структура и съдържание на мотивацията за учене
Различия и толерантност към хората с увреждания
Психологически основи на управлението
Стратегия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни чрез използване на общообразователен подход


Изтегли рефератаСтратегия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни чрез използване на общообразователен подход - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия