Модерни теории за същността и видовете общества


Модерни теории за същността и видовете общества


  1. Възгледите на Толкът Парсънс за същността и видовете общества. Най-голямата фигура за функционализма за 20 век. (1902-1979г) Той също разглежда обществото като система от взаимосвързани части. Елементарната клетка на системата е „социалното действие”. Обществото е съвкупност от индивиди, всеки от които извършва широка гама от социални действия. Социалното действие е ядро, субстанция на социалната роля. Ето защo Парсънс структурата на обществото – това е институционализиран набор от социални роли, или устойчиви модели на взаимодействие между индивиди с различен социален статус.

Интегрирането на индивидите в обществото се осъществява чрез 2 механизма

*чрез социализация – това е процес на усвояване на социални роли. Тоест процес на усвояване на културни образци, ценности, норми на поведение и тн. Основните ценности според Парсънс са собствеността, парите и властта.

*чрез социалния контрол – социалният контрол се поддържа чрез негативни и позитивни санкции. Целта на социалния контрол е да принуди индивидите да изпълняват социалните си роли. Парсънс изработва универсален модел на обществото,според него има 4 основни функции, които гарантиран съществуването на обществото.

А) Функцията за адаптиране – тоест предпазване от неблагоприятните въздействия на околната среда.

Б) функцията да си поставя цели

В) функцията за интегриране

Г) поддържане на формата чрез основни ценности

Всяка от тези функции се реализира от определени социални институции. От определени подсистеми

Например адаптирането се осъществява от икономическите институции. Поставянето на целите от политическите институции. Интеграцията от правото. Поддържането на основните ценности, от семейстовото, училището и църквата.

От своя страна всяка от тези институции за да има устойчиво съществуване трябва да изпълнява 4 функционални изисквания

  • Адаптация

  • Достигане на цели

  • Интеграция

  • Съхраняване на формата

  1. Теорията на Уилиям Ростоу за стадиите на икономическото развитие. Според Ростоу има 5 вида общество (5 етапа на обществено развитие, които се определят от стадиите на икономическия растеж. Разграничителен критерии за него е развитието на технологиите и икономиката

*първият вид общество – това е традиционното общество. Това е аграрно общество, земята се обработва с примитивни оръдия на труда, например заострен кол. Икономическият растеж почти липсва или незначителен, социалната структура е йерархична, икономическата власт е съсредоточена в рацете на едните поземлени собственици. Традиционни са всички общества на донютоновата епоха.

Преходно общество – в резултат на нютоновите открития и на развитието на естествените науки се осъществява технологически скок. Увеличава се производителността и в промишлеността и в селското стопанство. Появяват се предприемчиви мъже, които мобилизират спестяванията и ги използват за


Други реферати:
Класификация на компютърните информационни системи в туризма
Информационно-управляващи системи
Какво е DNS
Информетрия–възникване, развитие и предмет на дейност
Класификация на софтуерните технологии


Изтегли рефератаКласификация на софтуерните технологии - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия