Мотивация в управлението

МОТИВАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО


Мотивацията е една от двете основни предпоставки за ефективност във всяка организация. Другата предпоставка това са способностите, уменията и качествата на работниците.


Продуктивността=способности * мотивацията.


Мотивацията е процес, чрез който се постига желание в другите да реализират набелязаните цели. Тя заема изключително важно място в дейността на всеки мениджър.


В миналото мотивацията е била търсена в следните направления:


1. Мотивация чрез заплащане на допълнително произедена продукция (Тейлър и негови съвременници)


2. Мотивация чрез подобряване на условията на труда(E. Майло)


Съвременни теории за мотивация


Всички мотивационни теории могат да се гпрупират в два основни групи:

1. Съдържателни мотивационни теории (теории на удоволетвореност).

Те се основават на индентификация на вътрешните подбуди(потребност), които карат хората да действат по определен начин. Основно понятие в тези теории е потребност. Човек изпитва потребност при физиологична психологическа недостатъчност от нещо.


Най-общо потребностите се класифицират на :

  1. първична – главно физиологически

  2. вторични – главно психологически (например потребност от уважение, успех, привързаност и др.)


Първите са заложени генетически, а вторите се осъзнават чрез опит.


Схема – Ваня.


Потребностите не могат да се наблюдават и измерят непсоредствено. За тях се съди от поведението на хората.

Степента на удовлетвореност, която е получена, влияе на човека и удовлеторението му при сходни обстоятелства и в бъдеще. Хората се стребят да повтарат поведение, което те асоциират с удовлетворяване на потребност и да избягват такова, което свързват с неудовлетворена


Други реферати:
Звукови технически средства
Технология на производството на медта
Гипсокартонени плочи
Значение на ж.п. транспорта
Електро обзавеждане на автомобила Осветителна система и допълнително обзавеждане


Изтегли рефератаЕлектро обзавеждане на автомобила Осветителна система и допълнително обзавеждане - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия