Музикалното възпитание и неговото въздействие върху социалната адаптация и общуване при децата от ДОВДЛРГ

66


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

УВОД.......................

Глава І.

Теоритични основи на музикалното възпитание и неговото въздействие върху общуването и социалната адаптация на децата от институция дом.

1.1. Теоритични основи на музикалното възпитание

1.2. Специфични особености на музикалното развитие на децата от предучилищна възраст.

1.3. Проблемът ”общуване” за възпитаниците в домовете за деца от 3-7г.

Факторът “родител” и “семейна среда”.

1.4. Музиката като средство за “социална услуга” на децата от домовете за деца от прудучилищна възраст.

Глава ІІ.

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

2.1. Цел , хипотеза , задачи .

2.2. Условия за провеждане на изследването.

2.3. Характеристика на изследваните деца.

2.4. Методика и организация

Глава ІІІ.

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ


3.1. Установяване на подходящи форми на педагогическо взаимо- действие в процеса на музикална дейност за стимулиране на емоционалното и умствено развитие на децата от дома

3.2. Ролята на музиката за социалната адаптация на децата от институция.

3.3. Резултати от изследване равнището на музикално-ритмичните способности на децата


Други реферати:
Отговорност на държавите членки за вреди, причинени на частни лица
Субекти и данъчно задължени лица
Органи на изпълнителната власт и администрация
Търговски закон
Правно отношение


Изтегли рефератаПравно отношение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия