Наблюдението като метод

Наблюдение


Приложимост

Изследователската ви цел е насочена към организацията на дейността на субектите на учебно – възпитателния процес в рамките на урока. По специално вие се интересуват от дейността на учителя – как той разпределя времето за отделните структурни компоненти на урока, количеството и качеството на зададените въпроси и т.н. Или пък вашата цел е свързана с описание на етнокултурни особености на определена народностна група, които се проектират в училищното поведение на учениците от тази група.

Осъществяването на такива цели налага изследваните явления и процеси да бъдат описани точно, като се положат усилия да се отстрани всякаква външна намеса.

Наблюдението е метод, който изисква ясно и точно определяна на параметрите на наблюдаваното явление или процес. Наблюдателят трябва да знае какво точно ще наблюдава, колко време му е необходимо, какви средства ще използва. Резултатите от наблюдението трябва да насочват към: осигуряване на емпирична информация за проверка на хипотези и теории, които не могат да бъдат проверени по експериментален път; проверка на истинността на получени по този път резултати.

Видове наблюдение

В зависимост от това как е организирано и осъществено, се разграничават различни видове наблюдение:

1. Според контакта на изследователя с наблюдаваното явление

 открито или още непосредствено, когато изследователят е в директен контакт с участниците в наблюдавания процес, които от своя страна знаят, че са наблюдавани.

 скрито, извършено с помощта на технически средства, при което се избягва прекия досег с наблюдаваното явление.

2. Според условията, в които протича наблюдавания обект, се различават:

 полево или теренно наблюдение – то е характерно за случаите, когато се налага да се изследват явления или процеси в тяхната естествена среда на съществуване и развитие;

 лабораторно – в случаите, когато се изследват ограничен брой лица при специални условия.

В какво се изразява подготовката за наблюдението?

Най – напред трябва да си изясните същностните характеристики на това, което ще наблюдавате, т.е. трябва да разработите теоретичните му


Други реферати:
Вземане на решение в мениджмънта
Видове организационни структури
Анализ на приходите и разходите в бюджет 2010
Банкова система на Китай
Борси и борсова търговия


Изтегли рефератаБорси и борсова търговия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия