Начини за облагане и събиране на данъци

НАЧИНИ ЗА ОБЛАГАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ

1. Начини за облагане с данъци

Данъчната теория и практика познава следните начини за облащне~с'данъци, а именно;

- поголовно облагане;

- пропорционално облагане;

- прогресивно облагане;- регресивно облагане;

- контингентно или т.н. у нас разметно облагане. Поголовното облагане е най-старият и

най-несправедлив начин за облагане с данъци Същността му се изразява в то­ва, че всяко физическо лице (навършило определена възраст) се" облага с един и същ размер или сума данък, независимо от неговото имотно състояние и платежоспособност. При поголовното

облагане обектът и субектът на данъка съвпадат, те са едно и също лице

Поголовното облагане, облагането на глава или на калпак, както е казал нашия народ, е колкото стар, толкова и несправедлив начин за облагане с данъци .Днес този начин не се прила­га и има само историко-познавателно значение.

Пропорционалното облагане е много по-равномерен и справедлив начин за облагане с данъци в сравнение с поголовно-'" то. Една от древните му форми е данъкът-десятък .Широко е раз­пространено в условията на съвременната държава, главно по от­ношение облагането на юридическите лица; облагането с косвени "(оборотни) данъци по принцип също е пропорционално.Същността на пропорционалното облагане се изразява в това, че размерът на данъка остава един и същ, независимо от измененията в обема (сумата) на облагаемата основа, а данъчно­то задължение се изменя пропорционално спрямо измененията в облагаемата данъчна основа.

На характерно за пропорционалното облагане е, че да-нъчното задължение е пропорционално на данъчната основа. По­ради това то не води до промени в съотношението на доходи­те преди_и след тяхното облагане; това съотношение се запазва. 'Външно погледнато, пропорционалното облагане е равномерно и справедливо, но не винаги е точно така, особено когато се отнася до облагането на физически лица с различно семейно и социално положение.

При прогресивното облагане размерът на^данъка се из­меня по една предварително определена прогресия, а данъчното "задължение расте прогресивно спрямо нарастването на данъчна-та основа. Най-характерно за прогресивното облагане е, че данъчно­то задължение расте прогресивно спрямо нарастването на да­нъчната основа, поради което то води до промяна в съотношението на доходите след облагането им Тази промяна винаги е в изгода на по-ниските и във вреда на по-високите доходи. Ето защо прогресивното облагане се счита за социално по-справед­лив начин за разпределението на данъчната тежест между данъ­коплатците - физически лица.

Независимо от съпротивата срещу прилагането на прогре­сивното облагане, то постепенно се налага и получава широко разпространение. След дълголетна борба прогресивният начин на облагане се е наложил и е получил сравнително широко приложение. Въз­можностите и последиците от прогресивното облагане обаче не трябва да се надценяват. Прогресията в значителна степен се обезсилва от укриването на доходите, респ. "сивата" и "черна" икономика. За това съдейства и търговската тайна. В посока на обезсилване на прогресивното облагане действа и легалното и нелегално отбягване на данъка, а така също предоставянето на различни данъчни облекчения за високите и най-високи доходи. Поради това прогресията на данъка понякога е привидна, откол­кото действителна.

За да не бъде прогресията формална или привидна, е нужен строг контрол от страна на държавата върху реалното установяване на облагаемия доход и преодоляване до минимум възможността за нелегалното отбягване и прехвърляне на данъците.

Прогресиите биват няколко вида. Разграничаването им" може да се осъществи първо - в зависимост от начина на устано­вяване на данъчните размери и второ – като се изходи от начина^ за определяне на данъчното задължение. На.основата на първия белег - начина на установяване на данъчния размер прогресиите биват '

а) Преки, открити или директни прогресии и непреки, .скрити или индиректни прогресии//

б) Забавени или пълзящи и бързи или скокообразни прогресии.

На базата на втория белег - начина на установяване на данъчното задължение - прогресиите биват два основни вида: а) Обикновена или класна прогресия и

б) Етажна или стълбовидна прогресия, вкл. комбини­рана.

^Регресивното облагане е противоположно на прогресив­ното. При него с увеличаване на облагаемата данъчна основа размерът на данъка и относителната величина на данъчното задължение намаляват, т.е. колкото доходът е по-голям, толкова е по-малък размерът на данъка и относителната величина на да­нъчното задължение и обратно. Смята се, че косвените


Други реферати:
Системи за управление на база данни-MS Access
Процесорен възел-ROM памет с капацитет 128х4-разредни думи-ИС 74153, 74139, 74188
Проектиране на печатна платка за управление на светодиоди
Създаване на информационна система за библиотеки
Създаване на електронна таблица за формиране на работна заплата на предприятие


Изтегли рефератаСъздаване на електронна таблица за формиране на работна заплата на предприятие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия