Начини за облагане и събиране на данъци

НАЧИНИ ЗА ОБЛАГАНЕ И СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ

1. Начини за облагане с данъци

Данъчната теория и практика познава следните начини за облащне~с'данъци, а именно;

- поголовно облагане;

- пропорционално облагане;

- прогресивно облагане;- регресивно облагане;

- контингентно или т.н. у нас разметно облагане. Поголовното облагане е най-старият и

най-несправедлив начин за облагане с данъци Същността му се изразява в то­ва, че всяко физическо лице (навършило определена възраст) се" облага с един и същ размер или сума данък, независимо от неговото имотно състояние и платежоспособност. При поголовното

облагане обектът и субектът на данъка съвпадат, те са едно и също лице

Поголовното облагане, облагането на глава или на калпак, както е казал нашия народ, е колкото стар, толкова и несправедлив начин за облагане с данъци .Днес този начин не се прила­га и има само историко-познавателно значение.

Пропорционалното облагане е много по-равномерен и справедлив начин за облагане с данъци в сравнение с поголовно-'" то. Една от древните му форми е данъкът-десятък .Широко е раз­пространено в условията на съвременната държава, главно по от­ношение облагането на юридическите лица; облагането с косвени "(оборотни) данъци по принцип също е пропорционално.Същността на пропорционалното облагане се изразява в това, че размерът на данъка остава един и същ, независимо от измененията в обема (сумата) на облагаемата основа, а данъчно­то задължение се изменя пропорционално спрямо измененията в облагаемата данъчна основа.

На характерно за пропорционалното облагане е, че да-нъчното задължение е пропорционално на данъчната основа. По­ради това то не води до промени в съотношението на доходи­те преди_и след тяхното облагане; това съотношение се запазва. 'Външно погледнато, пропорционалното облагане е равномерно и справедливо, но не винаги е точно така, особено когато се отнася до облагането на физически лица с различно семейно и социално положение.

При прогресивното облагане размерът на^данъка се из­меня по една предварително определена прогресия, а данъчното "задължение расте прогресивно спрямо нарастването на данъчна-та основа. Най-характерно за прогресивното облагане е, че данъчно­то задължение расте прогресивно спрямо нарастването на да­нъчната основа, поради което то води до промяна в съотношението на доходите след облагането им Тази промяна винаги е в изгода на по-ниските и във вреда на по-високите доходи. Ето защо прогресивното облагане се счита за социално по-справед­лив начин за разпределението на данъчната тежест между данъ­коплатците - физически лица.

Независимо от съпротивата срещу прилагането на прогре­сивното облагане, то постепенно се налага и получава широко разпространение. След дълголетна борба прогресивният начин на облагане се е наложил и е получил сравнително широко приложение. Въз­можностите и последиците от прогресивното облагане обаче не трябва да се надценяват. Прогресията в значителна степен се обезсилва от укриването на доходите, респ. "сивата" и "черна" икономика. За това съдейства и търговската тайна. В посока на обезсилване на прогресивното облагане действа и легалното и нелегално отбягване на данъка, а така също предоставянето на различни данъчни облекчения за високите и най-високи доходи. Поради това прогресията на данъка понякога е привидна, откол­кото действителна.

За да не бъде прогресията формална или привидна, е нужен строг контрол от страна на държавата върху реалното установяване на облагаемия доход и преодоляване до минимум възможността за нелегалното отбягване и прехвърляне на данъците.

Прогресиите биват няколко вида. Разграничаването им" може да се осъществи първо - в зависимост от начина на устано­вяване на данъчните размери и второ – като се изходи от начина^ за определяне на данъчното задължение. На.основата на първия белег - начина на установяване на данъчния размер прогресиите биват '

а) Преки, открити или директни прогресии и непреки, .скрити или индиректни прогресии//

б) Забавени или пълзящи и бързи или скокообразни прогресии.

На базата на втория белег - начина на установяване на данъчното задължение - прогресиите биват два основни вида: а) Обикновена или класна прогресия и

б) Етажна или стълбовидна прогресия, вкл. комбини­рана.

^Регресивното облагане е противоположно на прогресив­ното. При него с увеличаване на облагаемата данъчна основа размерът на данъка и относителната величина на данъчното задължение намаляват, т.е. колкото доходът е по-голям, толкова е по-малък размерът на данъка и относителната величина на да­нъчното задължение и обратно. Смята се, че косвените


Други реферати:
Елементът флуор
Желязо. Свойствата на желязото
Колоидни разтвори
Метод на Вюрц
Фосфор


Изтегли рефератаФосфор - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия