Най-значимото събитие за град Варна 2008


ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад е изготвен по дисциплината „Икономическа социология” от студенти – първи курс, задочно обучение на Икономически университет – Варна.

Докладът цели да анализира състоянието и да изведе резултати, свързани с емпирично социологическо изследване на оценки за социални факти от обществения живот във Варна през 2008 година. Структурата и съдържанието, избрани тук, имат също така амбицията да представят общественото мнение на варненци относно темата „Най-значимото събитие за гр. Варна през 2008 година”. В хода на изследването бяха преодолени множество затруднения от методологично естество. В съответствие с възприетите цели и задачи на изследването, набирането на емпирична информация е осъществено по метода на анкетата на територията на град Варна.

Връзките с обществеността са един от аспектите на публичната комуникация, а общественото мнение е един от основните фактори, от които тя чувствително се влияе.

Общественото мнение е политически и социален термин, с който е прието да се означава съвкупното вярване или мнение на обществото по даден въпрос. Колкото по-засегнати са интересите на публиката, толкова по-ярко ще бъде изразено нейното отношение. Интересите са, които насочват хората към едни или други социални факти и стимулират тяхното осмисляне. На тази основа се пораждат индивидуалните им оценки за действителността, както и потребността им те да бъдат споделени и обсъдени. Хората са съобразявали своя начин на живот с общоприети норми, тяхна цел и желание е било да живеят така, че това да не е ущърб на другите. Човекът е социално същество , той не живее сам, а в групи – като се започне от най-малката такава – семейството. Той се устройва така, че да не пречи на другите, а напротив – да успява да живее заедно с тях. В този смисъл веднъж зародило се общественото мнение, то става критерий за обществени ценности, дори стереотипи. Носител на общественото мнение са големите социални групи.

Общественото мнение може реално да се формира само при наличието на наситено с богата и многопосочна информация, публично пространство. Всяка едностранчивост изключва възникването на обществено мнение, защото липсват различни аргументи и разнообразни гледни точки.

Информацията е в основата на рационализацията на всяка човешка дейност . Тя поражда размисъл и така постепенно кристализира и общественото мнение .

/ ОТ ЕКИПА /


Други реферати:
Ахил-идеал за човек и воин
Моето поколение
Мога да избирам
Моето училище
Между Небето и Земята


Изтегли рефератаМежду Небето и Земята - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия