Наказателната политика по отношение на непълнолените

ПРЕСТЪПНОСТ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ


1в. Наказателната политика по отношение на непълнолените .Принципи.Подходи.


Престъпността на непълнолетните започва своя ръст в световен мащаб след ІІ световна война , а в Б-я след 1989 г. В следствие на това започва да се говори за ювентизация на престъпността / процес на подмладяване / За този процес е характерно че престъпността на непълнолетните заема челно място в относителния дял на общата престъпност .Процесите са взаимосвързани и ювентизацията води до интелектуализация на престъпността. Но тя се оказва нетрайна поради увеличаването броя на неграмотните, а ниската култура винаги ражда престъпност. За проследяване живота на детската престъпност е важен не само регистърът на МВР , но този на Детска педагогичска стая., която обаче се оказва че не може да обхване всички прояви на подконтролните деца. Контингента от малолетните и непълнолетните , които се изправят пред комисиите за БППМН , но не се водят на отчет в ДПС се увеличават.

Новата и актуална в момента категория са т.нар. “деца в риск “ / деца в опасност / които са деца аутстайдери с висок риск от криминализиране, както и от виктимизиране.

За да се избере най ефективната политика в криминализацията на децата е важно да се знаят възприетите в другите страни принципи. В повечето страни се залага на принципа на хуманност , като основа на политиката в тази област. Този принцип е приет и в международни стандарти .Той се изразява в ограничаване ролята на наказанието и изграждането на такава санкционна система, която да подчертава грижата за непълнолетните . Наказанията трябва да са съобразени с психико-физическите особености на тази възраст по размер и тежест.

Във връзка с наказанията се поставя въпросът за развитието на дискреционните правомощия – предоставяне възможността на определени длъжностни лица да вземат решеиня по целесъобразност, но тя трябва да се упражнява само при наличие на съответните законови предпоставки. Този въпрос е много важен и с оглед избягването на стигматизицаята. Тя се изразява във възможността контактът на провонарушителя с някой институции да доведе до обратен ефект т.е. в следствие на този контакт правонарушителя да стане престъпни.

Хуманизирането на наказателната политика спрямо непълнолетните се изразява и във вдигане на долната граница на възрастта след която лицата могат да носят наказателна отговорност В първия наказателен закон от 1896г. е предвидена долна граница от 10 г. която после се покачва на 14 г.

В Конвенцията за правата на детето е дадено определение на понятието “дете “ – всяко човешко същество не навършило 18 г. ,ако националното законодателство не предвижда по ниска горна граница. Долната граница не е определена.

В Пекинските правила от 85г. приети от ООН за правосъдието по отношение на непълнолените , за долна граница е определено 7 год. Отделно в разлчините страни са приети различни специални закони, като в някой от тях се включват и лицата м/у 20 – 21 г. т.нар. “млади пълнолетни “ които са непосредсттвено на границата след навършване на пълнолетие. Те се отделят като група с оглед спецификата на наказателните режими за тях и особено в областта на пенитенциарното дело.

Освен принципа на хуманизиране на наказателната политика по отношение на непълнолетните другия важен въпрос в тази област се отнася до правния институт на освобождаване от наказателна отговорност.

Има страни които изцяло са изградили наказателните си системи спрямо непълнолетните в/у изискванията за не налагане на наказание , не обсъждане на въпроса за вината с/у прилагане само на възпитателните и медицинските мерки.

Специфичното отношение към непълнолетните се проявява и в създаването на специфични органи за контрол и превенция , както и особен ред за разглеждане на техните прояви.


Други реферати:
Присъствието и отсъствието на човека в стихотворението „Повест” от Атанас Далчев
Основни видове стилове в СБКЕ и техните разновидности
Здравно осигуряване
Нравствените черти на героя от „Юноша”
Изготвяне на наръчник на изследователя


Изтегли рефератаИзготвяне на наръчник на изследователя - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия