Наказателноотговорни лица

Наказателноотговорни лица-субект на престъплението.Вменяемост и невменяемост.В наказателното право наказателна отговорност за извършено престъпление може да носи само физическо лице.Всякакви други живи или мъртви същества не могат да бъдат субект на престъпление.Също така не се признава колективната наказателна отговорност.
Законът изисква също физическото лице да е достигнало определена възраст-най-малко 14 години.Малолетните до 14години са наказателно неотговорни.Непълнолетните отговарят в намален размер и само,ако са разбирали свойството и значението на деянието си и са могли да ръководят постъпките си.Пълнолетните обаче отговарят на общо основание.
Необходимо е лицето,достигнало определена възраст да е вменяемо-да притежава съзнание и съзнателна воля,да има способност да въздейства върху обществените отношения.
Невменяемо е лицето,което поради умствена недоразвитост или продължително или кратковременно разстройство на съзнанието не е могло да разбира свойството и значението на извършеното или да ръководи постъпките си.Такова лице не е наказателноотговорно,могат да бъдат приложени само принудителни медицински мерки.
Видове субекти на престъпление.
НК различава:
Общ субект на престъплението-може де бъде всяко наказателноотговорно лице.В особената част на НК общия субект на престъплението фигурира в отделни състави с термина "който".
Специален субект-някои престъпления могат да бъдат извършени не от всяко вменяемо и достигнало определена възраст лице,а само от такова,което притежава едно или друго определено качество.Това са например длъжностно лице,орган на властта,български гражданин,майка,водач на превозно средство,и други.Особени правила,относно наказателната отговорност на непълнолетните.Институти,методи и мерки за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по ЗБППМН.В чл.60 НК се посочва,че "наказанието на непълнолетните се налага с цел преди всичко да бъдат те превъзпитани и подготвени за общественополезен труд".
Режимът на наказателната отговорност на непълнолетните съдържа специфични правила,а именно:

1.На тях могат да бъдат налагани само четири вида наказания:лишаване от свобода,пробация,обществено порицание и лишаване от право да упражнява определена професия или дейност.

2.Предвидените в Особената част на НК наказания по отношение на непълнолетните


Други реферати:
Развитие на електроенергетиката и съвременни начини за пренасяне на електрическа енергия на големи разстояния
Явления и процеси, създаващи условия за електрозлополуки
Специални електрични машини
Работа на транзистора в ключов режим, импулсни параметри
Същност на микроелектрониката. Видове интегрални схеми


Изтегли рефератаСъщност на микроелектрониката. Видове интегрални схеми - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия