Навлизането на монополистично–конкурентен пазар изисква алтернативни маркетингови стратегии

тема: Навлизането на монополистично – конкурентен пазар изисква алтернативни маркетингови стратегии

  1. Ситуационно- сегментационен анализ на “Победа”АД към 2002 година.ССА

Маркетингова макросреда

Маркетингова микросреда

SWOT
Маркетингови цели и целеви обекти
Маркетингови стратегии1.Маркетингови разходи

2.Маркетинг микс
3.Маркетингови ограничения

Маркетингови тактики

Маркетингов план

Управителен съвет


Фиг.6. Елементи на маркетингово планиране


Фигура 6 разглежда основните елементи на маркетинговото планиране. Обвързано с фиг. 2 от теоретичната част на разработката проследяваме пътя за изготвяне на маркетингова стратегия, обвързана с фирмената бизнес стратегия за закупуване на линия за производство на продукт “Кроасан” в “Победа” АД. Процесът по формиране на стратегията завършва с изготвяне на маркетингов план. По- долу представям одобреният от “Борда на директорите” на “Победа” АД маркетиногов план за 2002 година. В изложението разглеждаме основни пазарни и фирмени параметри, които са предпоставка на решението за закупуване на оборудване на линия за кроасани. Това сериозно стратегическо решение изисква задълбочена обосновка и анализ на ситуационно- сегментационно състояние на фирмата.І. Представяне на фирмата


  1. ИсторияДруги реферати:
Геополитическа структура на света.
Геополитически ограничения за България през 21 век
Геополитическото положение на Република България в съвременния свят
Геополитическото положение на Република България в съвременния свят – проблеми и възможности
Геостратегия и основни правила в геополитическия анализ


Изтегли рефератаГеостратегия и основни правила в геополитическия анализ - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия