Недействителност на административните актове

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ.

Административните актове на органите на държавно управление, които противоречат на законите или на издадените въз основа на тях други нормативни актове, са от гледна точка на правото недействителни актове и като такива не могат да предизвикат поначало никакви правни последици.

Незаконосъобразност /недействителност/ на административните актове ще бъде налице винаги, когато не са били спазени някое или всички от посочените по-горе условия за тяхната валидност. С оглед на това могат да се представят следните случаи на недействителни административни актове: 1/ актове, издадени от некомпетентни органи или при превишение на предоставената им компетентност; 2/ актове, издадени във форма, различна от законоустановената; 3/ актове, при издаването на които не е спазено производството, процесуалните правила, регламентирани от правните норми; 4/ актове, несъобразени с материалноправните изисквания на правната норма; 5/ актове, несъобразени с целта на закона.

Всяко едно от посочените нарушения има характер на недостатък/порок/ на издадения административен акт. Така в правната теория са се наложили следните наименования на отделните пороци/недостатъци/ : 1/некомпетентност или превишение на власт; 2/неспазване на законоустановената форма; 3/неспазване на процесуалните правила; 4/незаконосъобразност по същество; 5/несъобразяване с целта на закона или превратно упражняване на власт. Всъщност пороците на административните актове са отрицание на условията за тяхната валидност.

Тези недостатъци се определят от закона като “основания за отмяна” на административните актове. Съгласно нормата на чл.12 от Закона за Върховния административен съд основания за отмяна на административните актове са: 1/липса на компетентност; 2/неспазване на установената форма; 3/съществени нарушения на административнопроизводствените правила; 4/противоречия с материалноправни разпоредби; 5/несъответствие с целта на закона.

12.1. Нищожни и унищожаеми административни актове.


Други реферати:
Понятие и същност на международното публично право
Търговски продажби и комисионен договор
Учение за конституцията
Търговско право
Теми по наказателен процес за държавен изпит


Изтегли рефератаТеми по наказателен процес за държавен изпит - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия