Нормативни забрани в българския език

МЕЖДУ АБСОЛЮТНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ И АБСОЛЮТНАТА СВОБОДА

(НЯКОИ НОРМАТИВНИ ЗАБРАНИ В БЪЛГАРСКИ)

Мариана Найдова, Анелия Димитрова*, Мая Тодорова


Департамент по чуждоезиково и специализирано обучение

Катедра Биология и патологична физиология*

Медицински Университет, ул. „Кл. Охридски” 1, 5800, гр. Плевен, БългарияBetween the absolute restriction and the absolute freedom

(some normal prohibition in Bulgarian)

M. Naidova, A. Dimitrova*, M. Todorova


Department of foreign language and specialized education

Department of Biology and pathological physiology*

Medical University, “Kl. Ohridski “ str. 1, 5800, Pleven, Bulgaria


Abstact

The absolute word order prohibitions are not commented upon in the grammatical textbooks; these prohibitions are comprehensible for the native speakers. In definite verbal lexemes in the third person (ме, ми, ми се), functioning as a lexico-morphlogical whole with the meaning of psychic and physical experience in their deep structure preserve elements from their meaning for person.

We find an explanation to the word order prohibition for the absolute initial position of these pronominal enclitics as by making an association with the explication of thewestern" style= "margin-bottom: 0in; text-align: justify; text-indent:0in">We describe some absolute prohibitions and the advantage use of their application in the teaching of Bulgarian as a foreign language.


Key words: word order, normative prohibitions, pronominal enclitics


Какво значи да се говори свободно един език? Да не се замисляме над правилата, или да сме свободни да ги нарушаваме? Ако в писмена работа на българин срещнем форма “ четеме” и същата грешка намерим в тест на чужденец, санкцията трябва ли да бъде една и съща? Грешката от един и същ порядък ли е? Чужденецът по–близо ли е до свободното владеене на езика, ако възпроизвежда масовата езикова практика, или е в плен на грешни стереотипи. Факт е, че подобен тип употреби се наблюдават и на много ранен етап от обучението, без това да означава непременно бърз напредък. Тук могат да се изброят много примери: “здрасти” и “чао” към преподавател още през първата или втората седмица от курса за начинаещи, например.

Има, разбира се, безспорно утвърдени системи за оценка на езиковите възможности на обучаемите и те са в непосредствена зависимост от степента на владеене на езика.

Колкото по-ранен е етапът на обучението, толкова по–осъзната е нуждата от правила. Начинаещите имат потребност от подобни езикови забрани, които да им гарантират твърди опори в практиката и усещането за справяне.

През един по-късен етап от усвояването на езика чувството за постигната свобода се засилва, защото ограниченията на граматическия образец не се възприемат като нещо външно, за което непрекъснато се напомня. Те се превръщат в самоограничение, и поради тази причина в нещо неосъзнато. Постига се лекота и бързина на комуникативния акт, без да се разбира, обаче, че сега се задействат далеч по-сложни механизми на цензуриране при пораждането на реч.


Други реферати:
Стрес при работа
Полупроводникови прибори – диоди, транзистори, интегрални схеми,оптоелектроника, преходи и тиристори
Проблемът нечуваемост в общуването (Какво и колко чуваме когато ни говорят)
Проблеми на когнитивната психология
Понятие за софтуер. Видове софтуер - системен, приложен и потребителски софтуер. Особености на системния софтуер. Понятие за отворена архитектура на CAD-CAM системите


Изтегли рефератаПонятие за софтуер. Видове софтуер - системен, приложен и потребителски софтуер. Особености на системния софтуер. Понятие за отворена архитектура на CAD-CAM системите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия