Обект на макроикономическата теория

Тема 1:Обект
Обект на макроикономическата теория е поведението на икономиката в цялост (за разлика от обекта на микроикономиката –обособените стопански единици) .

Икономиката е социалното пространство, в което се структурират и организират стопански дейности на индивиди, общности, региони , страни, света като цяло.

Нейното поведение не е проста сума от съставните и елементи, но и не може да бъде описано и измерено, без да се групират тези елементи по определени признаци.

В една развита пазарна икономика могат да се обасобят множество сектори и субекти (стопански агенти), които взаимодействат помежду си.Секторите се обособяват по отраслов,институционален или друг признак.Те формират отрасловата и институционалната структура на икономиката.

Отрасловата структура отразява достигнатата степен в разделението и специализацията на труда и производството, както и цялостната икономическа ориентация на страната.Тук се вкучват групи отрасли като:селско и горско стопанство,индустрия(промишленост, строителство, енергетика), услуги(търговия,транспорт и съобщения,финансово посредничество и т.н.)В тях се осъществяват различни видове икономически дейности.От гледна точка на краиния резултат в едни от тях това са материални продукти, а вдруги – услуги с производсвен, финансов,комунален или социален характер.Това дава основания да се говори за сектор „материално производство”, сектор „услуги”и съответните им групи дейности.

Различията между отделните институционални сектори в икономиката произтича главно от различията в собствеността.
1


Други реферати:
Търсене на шаблон в изображение
Устройства за локални мрежи
Басейнът на река Янтра
Бизнес план за мироопазващите операции в Косово
Възгледи за възпитанието на българските просветни дейци в края на XVIII и първата половина на XIX век


Изтегли рефератаВъзгледи за възпитанието на българските просветни дейци в края на XVIII и първата половина на XIX век - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия