Обща характеристика на метода на счетоводството

Обща характеристика на метода на счетоводството


По отношение на метода на счетоводството съществуват различни виждания, използват се различни подходи на изследване, което води до дефинирането му по различен начин от отделните автори. Преобладава становището, че счетоводството се осъществява изцяло в съответствие с принципите на диалектиката. Това предполага стопанските факти, явления и процеси да се разглеждат от една страна в тяхната взаимна връзка и обусловеност и от друга в процеса на тяхното движение и изменение. С цел да се получи необходимата информация за обектите на счетоводството и най-вече за цялостното характеризиране дейността на предприятието е необходимо да се използват специфични способи. Имайки предвид от всичко това методът на счетоводството може да се дефинира като: съвкупност от способи, чрез които се осигурява непрекъснато и взаимно-свързано отразяване в парично изражение на отделните отчетни обекти с цел получаване на икономическа информация, необходима за ефективно управление дейността на предприятието.

Преобладава становището, че в завършен вид счетоводството се осъществява посредством прилагането на следните способи: документиране и инвентаризация, оценка и калкулация, система на счетоводните сметки и двойно (двойнствено) записване, балансово обобщаване и сводка на отчетните данни. Следва да се отбележи, че отделните счетоводни способи са възникнали в продължение на много години и са включвани последователно в рамките на счетоводния метод в зависимост от степента на развитие на производителните сили и производствените отношения. Процесът на счетоводно отчитане започва с първично обхващане на отчетните обекти и регистриране на информацията за състоянието и измененията им, което се осъществява посредством способа на документирането. Протичащите стопански факти, явления и събития се “улавят” посредством съставянето на документи, които се разглеждат като първични носители на информация. Въз основа на тези документи по нататък се извършват записванията по счетоводните сметки. Следователно документирането като елемент на метода на счетоводството представлява способ за първично обхващане и отразяване на протичащите стопански факти, явления и процеси посредством регистрирането им върху съответни информационни носители. Последните могат да съществуват както под формата на книжни бланки, така и под формата на електронни документи, оптични документи и пр.

Счетоводното отчитане дейността на предприятието се организира така, че получаваната икономическа информация да бъде максимално точна и достоверна. Независимо от това не всички стопански операции могат да бъдат обхванати, посредством счетоводните документи. Естествените загуби, причинени от климатичните условия (изветряне, изпаряване, изсъхване), неточностите при заприходяване и отпускане на материалите, грешките, които се допускат при организацията на отчитане, съществуващите злоупотреби и разхищения на материални активи води до отклонения между фактическите наличности от съответните активи и счетоводните данни. Всичко това предопределя необходимостта от прилагането на специален способ с помощта на който да могат да се установят именно тези изменения в отчетните обекти и да се осигури своевременното привеждане в съответствие на фактическите наличности с данните, отразени в системата на счетоводството. Това се постига чрез използването на инвентаризацията. С помощта на този способ се установяват фактическите наличности на активите и пасивите на предприятието към определен момент, извършва се съпоставяне със счетоводните данни, като на тази база се документират и отразяват счетоводно констатираните различия между тях. По този начин, чрез прилагането на двата способа (документиране и


Други реферати:
Методически проблеми при разработване психологически профил на неизвестен извършител
Музеите в XXI век при новите пазарни условия
Библиотерапията като психокорекционен метод
Култура и масови комуникации — аксеологични проблеми
Филмът и неговото възприятие от зрителя чрез монтажа


Изтегли рефератаФилмът и неговото възприятие от зрителя чрез монтажа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия