Обща характеристика на предмета на счетоводството

Обща характеристика на предмета на счетоводтсвото


Разглеждайки счетоводството в научно-практически аспект е необходимо да се определи кои са основните проблеми с разрешаването на които то се занимава. Всяка наука има иманентна, присъща само на нея проблематика. За счетоводството това са неговият предмет (обекти на отчитане), методологията на систематизиране, синтезиране, идентифициране и интегриране на стопанските факти, явления и процеси.

При характеризиране на предмета на счетоводството следва да се имат предвид две обстоятелства: 1) Счетоводството като завършена информационна система се осъществява в рамките на предприятието; 2) За да намерят отражение в системата на счетоводството стопанските факти, явления и процеси трябва да бъдат достоверно измерими. Оттук може да се направи извода, че счетоводна информация се създава само за онези факти, явления и събития, които са вече осъществени и които могат да бъдат точно измерени и оценени в пари.

За осъществяване на нормалната си дейност предприятията използват определени средства по конкретен състав (активи) като машини, съоръжения, парични средства, материали, стоки и др., които се формират чрез определени източници на образуване и имат съответно предназначение. Такива източници на активите могат да бъдат: собственият (основният) капитал, внесен от съдружниците при учредяване на предприятието; ползваните банкови заеми; реализираната печалба от дейността на предприятието, възникналите задължения (пасиви) към други контрагенти и др.

Съвкупността от всички активи и пасиви на предприятието образуват неговото имущество. В резултат на осъществяваната стопанска дейност то непрекъснато се променя както по количество, качество и състав, така и по източници на образуване. Причина за тези изменения са многобройните и разнообразни стопански операции. Следователно може да се направи извода, че предмет на счетоводството е имуществото на предприятието и неговите изменения в резултат на осъществяваната стопанска дейност и резултатите от нея.

Имуществото на предприятието се състои от разнообразни по състав елементи, представляващи отделните отчетни обекти. Под обекти на отчитане следва да се разбира конкретизация на съответните части на неговия предмет. Като такива следва да се разглеждат активите, пасивите, собственият капитал, приходите, разходите, стопанските операции и процеси, както и стопанско-правните взаимоотношения. Следователно обект на счетоводството е всичко онова, което подлежи на счетоводно отчитане и за което се получава информация, посредством прилагането на счетоводните способи. Оттук може да се направи извода, че като конкретни обекти на счетоводството следва да се разглеждат отделните елементи на имуществото в тяхната счетоводна интерпретация. (вж. Приложение № 1).

От изброените отчетни обекти, първите три (активите, пасивите и собственият капитал) следва да се разглеждат като основни, тъй като те могат да съществуват самостоятелно и независимо от останалите. Стопанските операции и процеси, стопанско-правните отношения, приходите и разходите на предприятието имат характер на вторични (производни) отчетни обекти, тъй като те възникват в процеса на осъществяваната стопанска дейност и тяхната поява зависи до голяма степен от характера на тази дейност.Други реферати:
Екопътеки – същност и изисквания при изграждането на екопътеките
Екосистеми
Енергийни ресурси
Малкия свят на човека Нищо
Енергийни ресурси


Изтегли рефератаЕнергийни ресурси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия