Обща характеристика на разходите и задачи на счетоводството

Обща характеристика на разходите и задачи на счетоводството


В предприятията се извършват различни видове разходи. За да могат същите по-добре да се анализират, контролират и отчитат е целесъобразно да бъдат групирани (класифицирани) в еднородни групи по определени признаци като:

а) според икономическата им същност – те се групират на материални и трудови разходи,

б) според състава на разходите – едноелементни и комплексни,

в) според отношението им към обема на дейността биват променливи и условно постоянни,

г) според начина по който се включват в себестойността на готовата продукция те биват преки и непреки (косвени) разходи.

От отчетно гледище разходите се подразделят на :

а) Разходи за стопанската дейност,

б) Финансови разходи,

в) Извънредни разходи

Задачите, които се поставят пред счетоводството могат да се представят по следния начин:

- Осигуряване на пълна, точна и своевременна информация, относно извършените разходи с различна степен на детайлизация с оглед на тяхното контролиране и ефективно управление.

- Правилно обхващане и разпределение на административните разходи на предприятието,

- Правилното и своевременно изготвяне на калкулации с оглед установяване на фактическата себестойност на произведената продукция, оказаните услуги и т.н.

- Своевременно заприходяване на постъпилата в склада готова продукция по материално отговорни лица,количество, качество и фактическа себестойност,

- Своевременно обхващане на всички операции, свързани с установяването на производствения и технологичен брак и т. н.

Отчитане на разходите за дейността на предприятието


Основната дейност е съвкупност от стопански операции от които се генерират основните (значителна част от ) приходи на дадено предприятие. Това е дейност, която заема преимуществено положение в сравнение с всички останали дейности, осъществявани в предприятието (например финансовата дейност и др.).

Разходите за основната стопанска дейност се обхващат и изучават в два аспекта:

а) веднъж по икономически елементи и втори път по функционално предназначение, т.е. по конкретни видове дейности.

Разходите за основната стопанска дейност се документират с широк спектър от документи като например РКО, фактури, разписки, искания,разчетно-платежни ведомости, банкови бордера, касови бележки, протоколи, актове и др.


отчитане на разходите по икономически елементи


Според техния вид и икономическо съдържание е прието разходите да се групират както следва:

1. Разходи за материали, които се отчитат чрез сметка 601 Разходи за материали

2. Разходи за външни услуги, които се отчитат чрез сметка 602 Разходи за


Други реферати:
Промени в договора за ЕС
Създаване на интеграционните общности. Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС)
Отношения България-ЕС
Силна европейска политика за съседство
Политизиране на Европейския Съюз


Изтегли рефератаПолитизиране на Европейския Съюз - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия