Обща характеристика на Ренесансовата култура

универсалната Свещена римска империя. От това неизбежно следват и националните различия, които се появяват в развитието на отделните ренесансови култури в Италия, Франция, Испания, Германия и Англия. Всяка от тях стъпва върху основата на общата хуманистична идеология, но конкретните образи и сюжети, създадени от националното изкуство на Ренесанса, притежават силно и впечатляващо многообразие.

Ренесансовата литература

И литературата - едно по-абстрактно и идеологическо изкуство - не остава по-назад. В нея също се развива онази проблематика, която дава на общите хуманистични идеи кон-кретна и сетивна форма в разнообразни сюжети. Идващи от непосредствения живот или от народната култура, те са способни да изразят все по-сложната духовна проблематика на човешкия живот, свързан не само с религиозната нравоучителност, но и с житейски проблеми като любовта, приятелството, представите за чест и достойнство на личността, нейните стремежи за материално и духовно благополучие и т. н. А в областта на художественото майсторство отново се възражда елинистичният идеал за „техне" - майсторството на занаятчията художник, който може да изработи своя шедьовър според строгите изисквания на правилата и изразителното художествено въздействие.

За да осъществи сложните си художествени задачи в идейно и съдържателно отношение, от една страна, както и в стратегията на въздействието си, от друга, ренесансовата литература изработва свои нови жанрове, а в някои от наследените, като романа и драмата, успява да разкрие нови възможности. От новите жанрове трябва да се споменат новелата на Джовани Бокачо, сонетът на Петрарка, френската балада, рондото и мадригалът и т. н. В драмата се развиват освен наследените от античността, но изпълнени с ново съдържание трагедия и комедия, още и трагикомедията, историческата хроника. Но най-голям разцвет получава романът. Точно по времето на Ренесанса той става и онзи жанр, който по-късно ще се превърне във водещ жанр на европейската литература.

Всички тези промени са свързани и с някои обстоятелства от общокултурен характер. През Ренесанса се появява и категорията на образованата публика, която вече не е ограничена само в рамките на властващото съсловие, нс обхваща и no-широките слоеве на търговците, занаятчиите и зараждащата се интелигенция. Именно тази публика е в състояние да възприеме и усложнения условен свят на новия вид литература, да проникне не само зад нейната условност, но и да навлезе в усложнената философска и нравствена проблематика, съдържаща се в нея.

От друга страна, именно по времето на Ренесанса се извършва и една от революциите в технологията на писането - откриването на печатарската преса, чието значение за развитието на художествения живот е огромно. Книгопечатането дава възможност да се развие пазар на литературни творби, да се съставят лични и обществени библиотеки, да се формира образован слой от населението, който да общува с писменото слово и с това да се създаде категорията на литературната публика. Все пак трябва да измине още малко време, за да стане публиката наистина масова, но по принцип началото на процеса е положено.

Както вече казахме, създаването на литература на националните езици е основна пред-поставка да се развият различни национални културни традиции, свързани с националните особености на съответната страна. Ето защо процесите, протичащи в различните европейски култури, не са съвсем аналогични и се различават от


Други реферати:
Религия и идеология. Световните религии Даоизъм
Най–малките общности и предизвикатвлствата към тях
Божествената йерархия на Св. Дионисий Ареопагит
Догмата за Боговъплащението-(външни сходства и вътрешни различия
Коледа


Изтегли рефератаКоледа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия