Обща теория на митата. Мениджмънт на митата

Обща теория на митата. Мениджмънт на митата.


Особености и предназначение на митата.

Митата са едни от най-старите представители на косвеното данъчно облагане.Те са се появили при наличието на две условия: международен стокообмен и наличието на митнически граници.

Митата са данъци,с които се облагат стоките, които се внасят, а рядко и изнасят. Главното им предназначение не е задоволяване на фискалните потребности на държавата, а регулиране на международния търговсеки обмен. Това означава, че митата са една от малкото приходни форми, при която основните позиции заема икономическата функция на облагането, защото точно когато митата най-добре изпълняват своето предназначение - спиране или задържане на вноса на определена група стоки, в бюджета постъват малки по размер приходи. В развиващите се страни митата носят значителна част от бюджетните приходи. Повечето от митата се разделят на две големи групи:

- вносни ( протекционистични) мита;

- износни (фискални) мита.

Повечето от аспектите на използването на митата се определят от митническата тарифа. Тя съдържа два основни елемента:

- номенклатура на продуктите и стоките, които подлежат на облагане;

- размерът на митата за отделните видове стоки и услуги.

В зависимост от това колко на брой страни я използват,тарифата бива два вида:автономна-съдържа само митото върху продукта, независимо от произхода;конвенционална- силно е диференцирана и се определя в съответните международни търговски договори и споразумения.

Икономически митнически режими.

С разрастването на международния търговски и културен обмен, доминиращи позиции заемат икономическите цели и съображения,определящи се като режими.При тях митата изпълняват единствено икономическата си функция и не носят приходи за бюджета. Стоките по тези режими на практика не се обмитяват.Използват се следните няколко митнически режима:

  1. Режим на транзита.

  2. Режим на складиране в митницата.

  3. Режим на подобренията.

  4. Режим на промишлено складиране.

Като цяло може да се направи извода, че от утвърждаването на различните икономически режими и увеличаването на свободните митнически зони следва намаляване на фискалното значение на митата и увеличаване на матническите техники за икономическо контролиране и стимулиране на международния обмен.

Теоритически аспекти на протекционизма при международната търговия.

Съвременната икономика се характеризира с бурно развитие на международната търговия. Това е причината за възникването на множество теоретични модели, основната цел на които е да се обяснят зависимостите и равновесните точки в международната търговия.

Мениджмънт на митата при физическите лица.

Под мениджмънт на митата при физически лица следва да се разбира съвкупност от дейности,насочени към максимална защита на потреблението и свеждане на разходите на личния бюджет на гражданите до минимум при пресичане на границата.

Обособяването на митническия режим при физическите лица има за цел да обхване движението на стоките, свързани с потреблението, т.е. материално-веществената част на възпроизводствения цикъл. Потреблението е процес на намаляване на полезността на стоките от момента на покупкопродажбата до пълното загубване на


Други реферати:
Законодателна рамка на е-обслужване в Администрацията
Защита на икономическата информация
Защита на информацията
Защита на класифицирана информация в компютърни мрежи
Възрастови особености в развитие на художественото изкуство


Изтегли рефератаВъзрастови особености в развитие на художественото изкуство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия