Обща теория на правотоПонятие за субект на правото

Правото е дълбоко хуманитарно явление. В крайна сметка именно човешкият индивид е дълбокото основание на правото, негов критерий и негова цел. Тази същностна органическа връзка между човека и правото се проявява като че ли най-силно в проблематиката на субектите на правото. Именно чрез това качество човешкият индивид се конституира като личност в правото.

Субектът на правото представлява отделен човешки индивид или определена форма на социална колективност, които въз основа на действащото право могат да бъдат носители на юридически права и задължения.

През ранните етапи на правната революция на всеки етап от развитието на обществото правото е давало различни отговори на въпроса: кой може да се конституира като носител на юридически права и задължения? В ранните етапи на правната еволюция правото тръгва от идеята за принципна невъзможност големи групи хора да се конституират като субекти на правото, на тях то е гледало преди всичко като обекти на правото (робовладелското право). По-късно в процеса на своята хуманизация то вече стига до принципното решение, че всеки човешки индивид следва да се разглежда като субект на правото, но обвързва тази своя позиция с редица същeствени принципни ограничения (отношението към земята, естественото вписване на индивида в определено социално съсловие – през Средновековието). Едва много по-късно под влияние на идеите Великата френска революция и на християнското правно мислене се приема идеята, че всеки човешки индивид от момента на неговото раждане следва да се разглежада като субект на правото. Оттогава нататък тези идеи несъмнено се превръщат в постолат на цивилизованото провно мислене.

Правосубектност


Други реферати:
Сравнение между дипломатическо представителство и консулско представителство
Сравнителен анализ на АД и ООД, Предимства и недостатъци.
Стратегически маркетингов план на Уникредит Булбанк АД
Стратегическо управление
Счетоводно отчитане на дълготрайните активи в бюджетните предприятия.


Изтегли рефератаСчетоводно отчитане на дълготрайните активи в бюджетните предприятия. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия