Обща търговска политика. Формиране на общността като икономическо стопанство

Общата търговска политика /ОТП/ т.е. страните членки не провеждат самостоятелна политика, не водят самостоятелни преговори и не сключват едностранни международни търговско-икономически споразумения и договори. Институциите и органите, пряко ангажирани във формирането и осъществяването на ОТП са:

-Съвет на ЕС /Съвет на Министрите на търговията на 15-те /;

-Приемащ актове с нормативен характер с квалифицирано мнозинство, одобряващ насоките за водене на преговори и сключване на търговски споразумения с трети страни;

-Европейска комисия, внасяща предложения за решения в Съвета, при упълномощаване – водеща преговори със страни и организации от името на Общността, прилагаща и следяща за съблюдаване на правото на ЕО във външноикономическите отношения;

-Комитет 113, подготвящ всички въпроси на ОТП в два състава: национални, генерални директори по търговска политика и техни заместници- висши служители на страните членки заседаващи всеки месец.

Като най-голям търговски партньор ЕС упражнява решаващо влияние за поддържане на европейския пазар. Политиката, която активно следва ЕС в рамките на СТО, се отнася главно до инвестициите /постигането на благоприятни условия за задгранични инвестиции е необходима основа на по-нататъшната интеграция на световната икономика/, околната среда/централен аспект на по-глобалната задача за устойчиво екологическо балансирано развитие/, и до търговските и трудови стандарти / популяризиране на основните производствени стандарти в международната търговия/.

По време на Конференцията на представителите на правителствата на страните – членки на СТО, май 1998година в Женева, ЕС потвърждава подкрепата си за всестранно, широкообхватни преговори на СТО от 2000 година, като крачка напред към развитието на многостранната


Други реферати:
Позицията на жената в Древна Гърция
Правно-социологически проблеми на правната социализация на подрастващите
Правна норма
Принципи на римското наследствено право
Сключвяне на брак


Изтегли рефератаСключвяне на брак - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия