Обществено здраве

Основите на съвременната система на общественото здравеопазване в България се поставят преди 125 години, когато младата българска държава осъзнава значението на този проблем и през 1909 г. регламентира първите структури и задачи на общественото здравеопазване със Закон за опазване на общественото здраве. България е една от първите държави, която въвежда имунизацията срещу вариола и бяс още в края на 19 век.

Демократичните промени през 1989 г. завариха страната с изградена национална система за обществено здраве, която включва дирекция в Министерство на здравеопазването, 4 национални центъра - по обществено здраве, по хигиена, медицинска екология и хранене, по заразни и паразитни болести и по радиобиология и радиационна защита, а също 28 хигиенно-епидемиологични инспекции (ХЕИ). Системата се ръководи от главен държавен санитарен инспектор, който е и заместник министър на здравеопазването.

Извършващият се преход е твърде болезнен, тъй като се съпровожда с редица характерни трудности. Неблагоприятните икономически условия в страната през последните 14 години дебалансираха структурата на разходите и потреблението и увеличиха негативните въздействия върху общественото здраве на нерационалното хранене, тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, наркотици, рисково сексуално поведение, хроничния дистрес и др. Нарасна влиянието и на вторичните рискови фактори, като артериална хипертония, диабет, затлъстяване и други. Най-силно изложени на въздействията на тези фактори са децата, гражданите с ниски доходи, някои етнически общности, лицата с вродени увреждания и инвалидите.

Под групово здраве се разбира здравето на отделни социални групи, заемащи определена територия, функциониращи като реални човешки обединения и имащи свои специфични цели и организация на действията. С понятието обществено здраве се означава обобщената характеристика на здравето на определен тип общество или на конкретно общество. Например здравният


Други реферати:
Мониторинг и превенция на корупцията в държавната администрация
Начини за възлагане на обществени поръчки и нормативно регламентиране
Технология и механизми за държавното регулиране на икономиката
Сравнителен анализ на органите на управление на държавния служител в България и Европа
Устойчиви тенденции в развитието на община Раднево


Изтегли рефератаУстойчиви тенденции в развитието на община Раднево - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия