Общи изисквания за безопасност при изпълнение на СМР

I.По даден ситуационен план:


1.Да се опишат общите изисквания за безопасност при изпълнение на СМР.


-строителна площадка

Строителната площадка се определя и открива при условията и реда на ЗУТ(закон за устройство на територията).Строителните площадки са урбанизирани територии(всички населени места) по пътищата или територията на действащи предприятия включително и изкопите за изпълнение или ремонт на отделни мрежи и съоръжения се ограждат с временни пътни огради.Съгласно изискванията на съответната общинска администрация и се сигнализират със съответните знаци и табели,а при необходимост и със светлинни сигнали.На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми на означени на местоположение на отделните обекти.


-помещения за санитарско-битово обслужване

Те са предназначени за приготвяне и консумиране на храна;преобличане и съхранение на работното облекло;за кратък отдих;за нощуване на строежа,когато това се налага от технологичния процес;за медицинско обслужване;за осигуряване на лична хигиена.Разстоянието от санитарно-битовите помещения до складовете,в които се съхраняват материали опасни за здравето на работниците,включително пожарно или взривоопасни се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с противопожарната безопасност.Местата за хранене се разполагат на разстояние 500м. от най-отдалеченото работно място на строителната площадка.Тоалетните се разполагат на разстояние на 75м. от най-отдалеченото работно място на стротелната площадка и се свързват с работната мрежа,а при невъзможност се разполага хим.тоалетна.Крановете за промишлени води се означават със забрана за използването и за пиене.Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работниците се обзавеждат с пейки и маси,аптечки и носилки за оказване на първа помощ на пострадалите.Канализационната система на строителната площадка трябва да осигури отвеждането на повърхностните води,за да не се допуска наводняване на пътищата,пътеките проходите,подкрановите пътища,местата отделени за паркирване,за безрелостните строителни машини,откритите складове и други.Други реферати:
Българският език и останалите балкански езици
Вметнати части на изречението
Речта като вид дейност
Граматика.
Граматически правилна реч


Изтегли рефератаГраматически правилна реч - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия