Общи изисквания за безопасност при изпълнение на СМР

-работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка;

-лице,което да контролира изправността,правилната експлатация,подръжката и ремонта на работното оборудване.

4)Кординаторът:

Кординира осъществяването на общите принципи за превативност и безопасност съгласно закона за ЗБУТ:

-вземане на технически и организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите на СМР;

-продължителност за извършване на етапите и видовете СМР.


Кординаторът кординира осъществяването на изискванията на ЗБУТ.Актуализира плана за безопасност и здраве,организира съвместната работа между строителите,в това число и подизпълнителите.Кординира контрола по правилното извършване на СМР.Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата с осъществяването на строителството.

3.Да се опише същността и характерните черти на строително-монтажния трудив процесКрайната цел на всеки производствен процес е именно получаването на определена продукция,която задоволява една или друга потребност на обществото.В строителния производителен процес се създава продукция,която задоволява нуждите на обществото от съоражения,пътища и мостове,язовири и канали,ЖП линии и пристанища,водопроводи,електропеоводи и други.Във всеки производствен процес участват два компонента:хората чийто труд е основа на всяка производствена дейност и средствата за производство-оръдията и предметите на труда.За създаване на правилна,ефективна и научнообоснована организация на труда от изключително голямо значение е квалифицирането на трудовите строително-монтажни процеси.За тази цел се изграждат квалификационни групи,тоест отличителните черти на отделните групи процеси.Според


Други реферати:
Геоинженерство на климата на Земята
Германия-общи факти и икономика
Глобализация и регионализация
Големият бариерен риф
Гори в Искърското дефиле


Изтегли рефератаГори в Искърското дефиле - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия