Общи изисквания за безопасност при изпълнение на СМР

3.Изисквания за безопасност при подготовка и поддържане територията на строителната площадка


За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограйдения(парапети,капаци,мрежи и др.).Прилагани при шахти,стълби,балкони,площадки,мостове,пешеходни пътеки,стърчащи части и части с остри ръбове и краища движещи се на шини и съоражения за готовки на материали пръскащи или разливащи се течности,хвърчащи частици,метални стружки,стърготини и др.Опасните зони,където е възможно падане на товари при премесрване с монтажен кран се сигнализират с предопредителни знаци и табели.В тези зони се забранява достъпа на външни лица най-малко на 5м. от вертикалата на повдиганите товари.

Отвори в строителните конструкции(стени,етажни плочи,покриви и др), които създават опастност за падане от височина

-обезопасяват се чрез парапети,ограждения или здраво покритие,които съответно да понесат натоварването

-означават се или се сигнализират по подходящ начин

При извършване на СМР над вода или в близост до водно ниво,работните площадки се ограждат с безопасни парапети,а когато това е технически невъзможно се използват предпазни колани и се осъществяват необходимите организационни и технически спасителни мероприятия.При извършване на СМР по фасади в населени места,работната площадка задължително се огражда с предпазна мрежа.При възникване на опасни условия(свличане на земен пласт,подаване на основата под строителните скелета,машини и съоражения ,скъсване на електрически проводници,откриване на взривоопасни вещества и др.),работата се преустановява и работниците напускат работните си места без нареждане.Работата се възстановява по нареждане на техническия ръководител след отстраняване на съответната опасност.

Други реферати:
Отчитане на разплащанията при уреждане на сметните отношения с чужбина
Методика за калкулиране себестойността на продукцията при многогодишни треви
Метод на счетоводството
Инвентаризиране на активите и пасивите
Концепции за поддържане на капитала и определяне на печалбата


Изтегли рефератаКонцепции за поддържане на капитала и определяне на печалбата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия