Общи изисквания за безопасност при изпълнение на СМР

4.Изисквания за безопасност при работа с машини


До управление на машини и механизми се допускат лица,които имат документи за правооправление на дадена машина.Работниците,които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции съдържащи изискванията на техниката за безопасност,указанията за сигналната система,правилата за управление на машината и др.Машини и механизми,които по време на работа и при предвижване могат да бъдат опасни трябва да бъдат снабдени със звукови и светлинни сигнали и устройства.Забранява се работата с неизправни и необезопасени устройства.Неподвижни устройства и механизми трябва да бъдат поставени и надеждно закрепени върху фондамент по одобрен проект.След приключване на работа всички машини и съоражения трябва да се оставят в състояние,което изключва възможността за пускането им.При работа и при предвижване над строителни машини близо до електропроводни линии,трябва да се спазват съответните безопасни разстояния до електричеството. II.По отношение на безопасността на труда:


1.Да се опишат видовете инструктажи


-начален:

Целта на началния инструктаж е лицата,които постъпват на работа,да бъдат запознати с основните правила и изисквания по безопасност,хигиена на труда и противопожарна охрана на територията на обекта,с вида и характера на извършената работа и възможните рискове,които и с изискванията към тяхното поведение с оглед на здравето и живота им.Началният инструктаж се провежда с новопостъпващи работници и служители;учащи и лица на производствена практика;работници и служители от други предприятия,които ще работят или пребивават на територията на предприятието.Началният инструктаж се провежда по утвърдена от работодателя програма,в която се включват следните групи въпроси:


Други реферати:
Африкански разлом
Баден-Баден
Биосфера
Велинград и неговото лого–отражение
География и икономика-климат и води на Северна Америка


Изтегли рефератаГеография и икономика-климат и води на Северна Америка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия