Общи изисквания за безопасност при изпълнение на СМР

1)Въпроси от общ характер:

-запознаване с характера на производството,съществуващите опасности в района на предприятието-машини,съоражения,шахти,асансьори,използван транспорт,наличие на вредни за здравето фактори на работната среда и трудовия процес;

-установен ред в района на предприятието и на работните места;

-в разяснение за причините и характера на най-често допусканите трудови злополуки,примери за допускани грешки и нарушения;

-основни положения и ред за регистриране на трудовите злополуки и професоинални заболявания;

-запознаване със специфичните опасности и рискове за здравето,свързани с конкретните технологии и употребявани материали и с начините и средствата за предпазване;

-лични и колективни предпазни средства,специално работно облекло,значение и начин за ползване и съхраняване;

-общи правила за оказване на долекарска помощ про злополуки и отравяния;


-безопасност на движението в района на предприятието и извън него;

-запознаване с аварийните планове.

2)Въпроси,свързани със съответната дейност или професия:

-конкретни правила и изисквания по безопасността,хигиената на труда и противопожарната охрана,отнасящи се за цеховете,производствата,дейностите,технологичните процеси,работните места,машините,механизмите,инструментите и електросъораженията,с които ще се работи;

-опасни работни места,свързани с високо ниво на производствен риск-възможни аварии,повреди и усложнения,които могат да възникнат;

-енергийни уредби и съоражения на територията на предприятието и общи изисквания за безопасната им експлатация;

-съществиващи опасности и рискове за здравето,тяхното непосредствено и отдалечено въздействие;

-използвани знаци и сигнали за безопасност и противопожарна охрана и изисквания за специфично поведение на работещите;


Други реферати:
Опорно-двигателна система. Устройство на костите и ставите. Череп
Антропогенни фактори и въздействието им върху природната среда
Еволюцията и проблемът за устойчивото развитие
Невронът като основна структура и функционална единица на нервната система
Физиология на клетката. Транспорт през клетъчната мембрана


Изтегли рефератаФизиология на клетката. Транспорт през клетъчната мембрана - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия