Общи сведения за Добруджанско-Черноморските реки

Общи сведения за Черноморските Добруджански реки

Най-значителната река от тази група е р. Провадийска.Водосборната област на р. Провадийска е ограничена от поречията на р. Русенски Лом, добруджанските реки и р. Камчия и се намира между координатите 43°05' и 43°30' с. ш. и 26°45' и 27°45' и. д. Площта на водосборната област на поречието е 2132 км2 с дължина на реката 119 км. Р. Провадийска води началото си от хълмиста местност 2 км над с. Добри Войниково с координати на извора 43026'50" с. ш. и 26°47'20" и. д. при кота 426 м. Тече в югоизточна посока, която посока запазва до вливането си в Девненското езеро, с координати при устието 43° 11'20" с. ш. и 27°39'40" и. д. Средният наклон на реката е твърде малък — 3,6, с гъстота на речната мрежа 0,5 км/км2. Р. Провадийска има осем притока, от които по-значителни са: Крива река — дължина 48 км и водосборна област 218 км2; Главница — дължина 41 км, водосборна област- 375 км2 и Девня — дължина 27 км, водосборна област 201 км2. Средният наклон на притоците се движи между 6,4 (р. Главница) и 12 (р. Девня), а гъстотата на речната мрежа има стойности между 0,3 км/км2 (р. Девня) и 0,9 км/км2 (р. Белянка).Площното разпределение и асиметрията на водосборната област са дадени в график за нарастването на площта.От реките, вливащи се направо в Черно море, по-значителна река е Батовска с 39 км дължина и 339 км2 водосборна област, координати на извора 43°15'50" с. ш. и 27°57'10" и. д. при кота 294 м. Р. Батовска, след като тече успоредно на черноморското крайбрежие в северна посока, при с. Батово прави завой и се влива в Черно море между градовете Варна и Балчик. Координатите на устието са 43021'50" с. ш. и 28°05'00" и. д. Р. Батовска има няколко незначителни притока. Освен р. Батовска към черноморската група принадлежат още седем малки рекички с дължини между 3 и 13 км и водосборни области между 4 и 90 км2. В сравнение с добруджанските реки, вливащи се в Дунав, тук средните наклони на реките са по-големи — варират от 8,2 за р. Батова до 85 за р. Вишвишдере, което до голяма степен се дължи на ограничената им площ за оттичане, т. е. на малкото разстояние между вододелното било и Черноморското крайбрежие.

Релеф на поречията от басейна

Река Провадийска, при оформяване на своята долина е изрязала част от северобългарската подутина и след това се е врязала дълбоко в масива на Провадийското плато и го е разделила на две части: източна — Добринска, и западна — Кривненска.Тя е образувала три акумулационни тераси, от които най-голяма площ има най-ниската тераса (лъка), която при проливни дъждове се залива. Последната има относителна височина над уреза на реката 2—3 м, а другите две — съответно от 7—10 и 30—35 м над уреза на реката.Долината на р. Провадийска е тип ерозионен. В преломната й част под гр. Провадия реката е използувала съществуващ разсед, който е разширила. По своето оформление долината е в стадий на зрялост. Образуването на три тераси е било съпроводено с промени в ерозионния базис вследствие на епейрогенните издигания на района.В състоянието на равновесие на ерозионния цикъл р. Провадийска е силно меандрирала и посредством странична ерозия е разрушавала склоновете, като е предизвиквала свличания и оттам разшириване на своето корито.Формата на долината на р. Провадийска в обсега на платото е почти симетрична. По склоновете й се наблюдават характерни вертикални заравнености, обусловени главно от литологическия състав на скалите.

Река Провадийска води началото си от Шуменското плато и прибира притоците си Аннадере, Манастирска, Девненска реки и много дерета. Тя получава


Други реферати:
Теми за държавен изпит по стопанска логистика
Dealing with expenses in double entr
Активи и източници на тяхното финансиране.
Активите на предприятието като обект на счетоводството
Амортизация и ремонт на ДМА


Изтегли рефератаАмортизация и ремонт на ДМА - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия