Общи сведения за Добруджанско-Черноморските реки

значително количество вода чрез подземно подхранване.Река Батовска събира водите си във Варненското плато от низходящите извори на миоцена. Тя има ерозионна, дълбоко врязана в миоценските отложения долина със стръмни брегове.

Залесеност на поречията

Горите в поречието на р. Провадийска заемат около 22 % от общата площ на басейна. Нискостеблената растителност е най-разпространена, като широколистни гори се срещат твърде рядко. По-значителните гори по главната река са в средното и долното течение, докато от изворите до гара Каспичан водосборната област е почти обезлесена. Най-добре е залесен районът на Провадийското плато. От гара Каспичан в южна посока се простира обширна гора с продълговата форма с ширина между 4 и 10 км. По на юг с едно прекъсване от 3 км в граничещата с поречие Камчия водосборна област на притока на р. Провадийска — р. Главница, започва гъста нискостеблена гора. Площта й е към 100 км2, като половината от нея се намира в поречието на Камчия, т. е. гората продължава непрекъснато от другата страна на водораздела.Друга нискостеблена гора, заслужаваща внимание, е тази при гр. Провадия, простираща се на североизток от града с около 45 км2 площ. Добре залесен с нискостеблени гори е също левият приток на р. Провадийска — Крива река, където горите заемат дясната част на водосборната област в горното течение на реката.Залесеността на поречието на р. Батовска е 37% и се състои предимно от нискостеблени широколистни гори с обща площ около 130 км2.

Долини и речни корита

Река Провадийска води началото си на 3 км над с. Добри Войниково от два извора, единият от които е с постоянен дебит и е каптиран за водоснабдяване, а другият е по-малък.Началото на реката е малък силно лъкатушен ручей, течащ в тясна долина със стръмни склонове в плитко корито. Средният надлъжен наклон на реката е много малък, около 1,5—2 , като в долното течение достига до 0,3.

Формата на долината постепенно преминава в трапецовидна, която се запазва до с. Добрина. Оттук надолу долината става с неясно и неопределено изразен напречен профил. В средното течение се забелязва едно броеницоподобно стеснение и уширение на долината. Почти по цялото течение реката тече в много плитко корито с ниски брегове, като на места същите се губят и нивото на водата се изравнява с повърхността на прилежащите лъки.Процентната залесеност на долината е твърде ниска. Преобладават нискостеблени гори. Наклонът на склоновете се движи от 10° до 80—90° в теснините под с. Плиска, Каспичан и над гр. Провадия. Широчината на реката достига до 8—10 м в средното и долното течение, а дълбочината до 1 — 1.5 м. Крайречните лъки заематпочти цялото дъно на долината, като в долното течение са много широки и представляват постоянно тресавище.

Р. Провадийска се влива в Девненското езеро в западния му край. Реката е коригирана в участъците от с. Каспичан до жп. спирка Косово и от устието до с. Равна, но поради лошо изпълнение и приет малък профил същата залива прилежащите земи и причинява много пакости върху културите.


Други реферати:
Храносмилателна система
Теория на Дарвин
Методи за намаляване вредата от тютюнопушенето
Норма в българския език
Чуждиците в българския език


Изтегли рефератаЧуждиците в българския език - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия