Общуване, социално-психически механизми на общуването

Отношения „субект – група” най – често това е ръководителя, който заема йерархично по – високо положение спрямо групата на своите подчинени.

Отношения „група – група” това могат да бъдат връзките между два отдела в организацията или дори взаимоотношения между две организации.


2.2. Някои от по-съществените характеристики на общуването са:

- Процесуалност, характеристика изразяваща психическо явление, което предхожда, съпътства или е резултат от съвместната дейност и съвместния живот, което протича за определен отрязък от време, под формата на психически процес;

- Континюитет /непрекъснатост/, изразява възможността за установяване на психическите връзки и взаимодействия между хората, да бъдат поддържани във времето, да намаляват своята интензивност и/или плътност или ги увеличават, да изменят характера и съдържанието си, но са разположени в протяжността на индивидуалното или общностно (груповото) битие;

- Индивидуализираност. Всяка психическа връзка носи индивидуалните особености, белезите на онази личност, която в даден момент или ситуация е основна (водеща), както и белезите и особеностите на другата личност, която в същия момент има подчинена роля в субект-субектните отношения;

- Днамичност. Тази страна на общуването се разкрива в процеса на неговото развитие и особеностите на различните ситуации, в които се случва. Всяка една ситуация протича при случващи се променливи въздействия, които изменят характера на общуването. Намесата на нови, различни мисловни единици, появата на нови субекти, променящите характера на самата ситуация външни въздействия, представляват все фактори, които в един момент могат да затруднят общуването, а в друг могат да го благоприятстват.Други реферати:
Основният конфликт в разказа Дервишово семе на Николай Хайтов
Една красива,но обречена любов (ЛИС върху повестта Крадеца на праскови)
Аспекти на алиенацията в Сенки на П.К. Яворов
Какви размисли за живота буди разказът По жицата
Как се променя гледната точка на героя за света (Приказка за стълбата от Христо Смирненски)


Изтегли рефератаКак се променя гледната точка на героя за света (Приказка за стълбата от Христо Смирненски) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия