Обучението по български език и литература

1.„ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ПРЪВ И ГЛАВЕН ПРЕДМЕТ”

акад.Балан


В процеса на историческото развитие на България значението на „живото” слово за изграждането на националната ни култура определя повишеното внимание и грижа на книжовниците към езика, книжовното произношение и езиковото обучение. Развитието и утвърждаването на българския книжовен език като официален в обществото се отразява и върху педагогическата практика в началното училище от Възраждането до съвременността. Социокултурното интегриране на България в Европа и света през 21 век разширява социалните функции на образованието. В ценностната система на обществото речевото поведение на конкретната личност се схваща като елемент на интелекта и общата му култура. В този контекст усвояването на реална правоговорна компетентност като част от комуникативната е необходимо условие за пълноценното участие на индивида в общуването .

Важна роля в това отношение се отрежда на българското начално училище. Чрез езиковото обучение в ранна училищна възраст се усъвършенства целенасочено, систематизирано и диференцирано правоговорната култура на учениците. В този процес обучението по български език променя своите приоритети

3.


Други реферати:
Парично-кредитна система. Инфлация и стабилизация на паричната единица
Стопанска история
Културен туризъм
Алтернативен туризъм
Хигиена на заведенията за хранене и хранително законодателство


Изтегли рефератаХигиена на заведенията за хранене и хранително законодателство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия