Оценка на ДМА на предприятието и неговите амортизационни разходи

25. Оценка на дълготрайните материални активи на предприятието и неговите амортизационни разходи

Имуществото на предприятията се състои от ДА и КА. Анализът на активите следва да установи тяхното влияние върху рентабилността на използвания в стопанската дейност капитал. Съотношението между стойността на ДА (СДА) и общата сума на активите (ОСА) дава дялът на ДА (ДДА): ДДА = СДА/ОСА.

ДМА имат производствена и технологична структура. Първата показва относителния дял на стойността на отделните основни средства в общата им стойност, а втората – количественото отношение между стойността на основните средства, класирани по тяхното значение в основните и спомагателните дейности на фирмите. За установяване на степента на ДМА се използва коефициента на фондоотдаване (КФ): КФ = ПП/СОДМА, където ПП – стойност на произведената продукция и СОДМА – среден остатък на ДМА. Коефициента показва стойността на продукцията, произведена с един лев основни фондове.

Придобиването и използването на ДМА е свързано с постоянните разходи на фирмите. Това са разходите за закупуване на ДМА, разходи по поддръжката и ремонта, за амортизация, за застраховки и др. Определянето на ДМА се извършва на основата на тяхната отчетна и балансова стойност. Методите на оценка по отчетна стойност включват следните варианти: цена на придобиване; себестойност; справедлива пазарна цена. При втория метод балансовата стойност се получава от разликата между отчетната стойност и начислените амортизации.

ДМА и ДНМА в процеса на дейност се изхабяват и обезценяват. Този факт определя същественото значение на амортизационната политика. В тази връзка с нейното реализиране предприятията изготвят амортизационна програма, включваща: срок на използване на активите СИА, амортизационна сума (АС), амортизационна норма (АН) и амортизационна квота (АК). Срокът на използване на активите, е този през който стойността им се обезценява и се свежда до нула. АС е стойност на активите, която подлежи на обезценяване. АН е процентът, който показва дяла на АС, който се обезценява. АК е частта от общата АС, с която всяка година се намалява актива и е разпределена между отчетните периоди.

В практиката се използват 2 основни метода на амортизация – линеен и нелинеен. При линейния метод АК е разпределена по равно. Изчислява се като амортизируемата сума се раздели на амортизируемия срок. АН се определя по формулата: АН = 100 СИ, където СИ – срок на използване в години. Нелинейните методи биват: прогресивни – АК нараства равномерно през отделните периоди, дегресивни – АК намалява равномерно през отделните периоди.


Други реферати:
Стратегии за ефективен PR
Рекламата
Разполагане на рекламите в печата
Политика и публична власт
Функции на рекламата


Изтегли рефератаФункции на рекламата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия