Оценка на материалните запаси при използването им методи, документи при отчитане. Методи на амортизация документиране. Специфика при документацията и отчетността

Оценка на материалните запаси при използването им – методи, документи при отчитане. Методи на амортизация – документиране. Специфика при документацията и отчетността.

За осъществяване на стопанската си дейност предприятията трябва да разполагат не само с дълготрайни активи, но и с материални запаси и работна сила. Тези три елемента осигуряват непрекъснатост и ритмичност на дейността и формират основните разходи на предприятието. Материалните запаси са краткотрайни активи и съставляват значителна част от имуществото на съответното звено.
В раздела за материалните запаси, според Националния сметкоплан, се включват всички видове материали, продукцията, стоките, младите животни и животните за угояване.


Материалите имат значителен относителен дял в общия размер на материалните запаси на предприятието. Те са предмети на труда, върху които човек въздейства със средствата на труда, за да произведе готов продукт. Други видове материали са косвено свързани с производствената дейност и осигуряват нормални условия за осъществяване на стопанските процеси. Материалите участват еднократно в стопанската дейност и пренасят стойността си в състава на разходите на предприятието.
Известни са различни признаци за групировка на материалите. За нуждите на синтетичното отчитане приложение намира следната класификация:

  • основни материали – формират субстанцията, съдържанието на продукта на труда или играят основна роля в експлоатационната дейност;

  • спомагателни материали – те придават определени качества на продукта на труда; използват се за поддържане на хигиената и чистотата в предприятието и други;

  • резервни части – използват се за поддържане и ремонт на дълготрайните материални активи;

  • горивни материали – използват се за технологични и експлоатационни нужди, за отопление и други;

  • амбалаж и амбалажни материали – използват се за предпазване на стоките, продукцията и енергоносителите, и за улесняване тяхното транспортиране;

  • образци, модели, опитни инсталации и други – материали, които се използват за опити, пробни производства и други подобни;

  • други материали, консумативи, канцеларски материали и други, които не могат да бъдат отнесени към предходните групи.

Придобиването на материалите може да се извърши чрез закупуване, чрез създаване в самото предприятие ( собствено производство ), чрез натурална замяна с други активи, чрез безвъзмездно получаване, чрез установяване на излишъци при инвентаризация, чрез вноски от съдружници, чрез на получаване на използваеми материали от ликвидация на дълготрайни активи, чрез връщане в


Други реферати:
Тюдорите и Англия
Съвременно състояние и перспективи за развитието на музеоложката мисъл
Търновската конституция
Пиронизмът и Пирон. Философия на скептицизма
Платон - Пирът


Изтегли рефератаПлатон - Пирът - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия