Оценяването е метод за изразяване на счетоводните обекти в пари

Оценяването е метод за изразяване на счетоводните обекти в пари.На практика стойността се изразява с помощта на цената. Или цената е паричен израз на стойността. В действащото у нас счетоводно законодателство, е възприето оценяването на обектите на счетоводството да се извършва на базата на историческата цена. Това е стойността, по която активите, пасивите и капиталът се записват в момента на тяхното придобиване или възникване. Оценките на активите и пасивите в зависимост от момента на тяхното прилагане в рамките на отчетния период (година) биват текущи и периодични.При текущото оценяване на счетоводните обекти се използват трите основни форми на проявление на историческата цена: цена на придобиване – за закупените активи; себестойност – за създадените в предприятието активи; продажна цена – за безвъзмездно придобитите активи, за установените при инвентаризация некомпенсирани излишъци, за получени от производството полезни отпадъци, за получените без съпроводен документ краткотрайни активи и други подобни.

  • Цена на придобиване включва покупната цена и разходите за притежаване на актива или имуществото в подходящ за ползването му вид.

  • Себестойността се определя от сумата на основните производствени разходи при създаването на даден продукт на труда или извършването на конкретна услуга. В себестойността не се включват финансовите разходи, разходите за организация и управление на предприятието и извънредни разходи.

  • Продажната цена е предполагаемата цена на даден актив, при която притежанието може да се получи за него на пазара.

Активите, придобити чрез размяна, се оценяват с продължителната цена на заменените активи, а тези по нотариален ред – с посочената в нотариалния акт цена.

Периодичното оценяване на счетоводните обекти е свързано с изготвянето на годишния счетоводен отчет на предприятието. То се извършва към 31.12. на всяка календарна година или дата, свързана с ликвидацията на предприятието.

Калкулирането е метод за изразяване на счетоводните обекти в пари. За разлика от оценяването, то се използва за количественото измерване на обекти със сложно и разнородно съдържане, при които е невъзможно директно прилагане на цената. Такъв е случая с определяне себестойността на произвежданата от дадено предприятие продукция или на извършваната от него услуга. Чрез калкулирането се оценява всеки един от трите компонента взели участие в създаването на продукцията или услугата: 1 – стойността на дълготрайните активи се пренася на части, съобразно с възприетата амортизационна политика. 2 – стойността на използваните материали се определя на базата на предвидените в Закона за счетоводството и предпочитани от предприятието методи на оценка. 3 – трудът се оценява с размера на договорената работна заплата, която е цена на използваната работна сила. Калкулирането е метод за оценяване на частите, за да се получи стойностен израз на цялото. Посредством него се определя една от основните форми на проявление на историческата цена – себестойността. Това става на база на определени схеми, примерен вариант на които са дадени под формата на приложения към Националния сметкоплан.Други реферати:
Зороастризъм
Никулден-история и обичаи
Исляма
Иисус Христос
За Великден


Изтегли рефератаЗа Великден - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия