Одиторски извадки

ОДИТОРСКИ ИЗВАДКИ


  1. Същност на одиторската извадка.

В процеса на одиторската работа, одитора може прави одиторски извадки в 3 случая:

- Първи случай: При извършване на процедури за оценка на риска(МОС 315). На този етап одитора трябва да получи разбиране за дейността на предприятието, включително за неговия вътрешен контрол и да оцени риска. Одиторът трябва да стигне до извода дали да се довери на вътрешния контрол или не. Много рядко е приложимо да се правят одиторски извадки на този етап.

- Втори случай: Тестове на контролите (МОС 330). След като при предходния етап одитора е решил, че може да се довери на контролите, сега тества тяхната ефективност. Тогава се правят одиторски извадки за тестване на определен признак. Признакът е нещо, което съществува или не съществува. Неговото съществуване или несъществуване показва дали контрола е действал или не. Примери за такива признаци може да е наличие на подпис върху документ, наличие на комплект документи във връзка с извършване на разход, наличие на оторизация в дадена информационна система – одобрение на плащане, одобрение за извършване на ежемесечна обезценка на вземания. Абсолютно необходимо условие, за да се прави извадка е контролната дейност да оставя документална следа.

- Трети случай: Процедури по същество (МОС 330). Когато одитора прецени, че ще извършва процедури по същество (самостоятелно или в комбинация с тестове на контролите), той може прави детайлни тестове или аналитични процедури. Одиторски извадки НЕ се прилагат по отношение на аналитичните процедури! Одиторски процедури се правят при избор на обекти за детайлни тестове(фактическа проверка на данни и документи, фактическа проверка, наблюдение, потвърждение, повторно изпълнение, повторно изчисление).


И така, за да провери някаква съвкупност - салдо на сметка (Вземания от клиенти) или обороти по дадена сметка (Разходи за външни услуги) или дадена контролна дейност (месечна инвентаризация или оторизация за правене на разход) одитора трябва да реши дали да провери цялата съвкупност или само части от нея.


2. Методи на одиторска извадка.

Статистичските методи позволяват резултатите от проверка на извадката да бъдат отнесени за цялата проверявана съвкупност.

Нестатистическите методи НЕ позволяват резултатите от проверка на извадката да бъдат отнесени за цялата проверявана съвкупност. Резултатите дават информация само за проверяваните единици.


Методите на одиторска извадка според МОС 530(Приложение 3) са:

- Използване на компютъризиран генератор на случайни числа или на таблици със случайни числа(статистическа извадка). Компютърното генериране може да се направи с помощта на Excel и функциите RAND или RANDBETWEEN.

- Систематичен избор(статистическа извадка), в който броят на извадковите единици от популацията е разделен на размера на извадката, за да се определи интервал на извадката, например 50 и като се определи началната точка в рамките на първите 50, а след това се избира всяка 50-та еди­ница в извадката. Въпреки че началната точка може да се определи случайно, извадката е по-вероятно да бъде наистина случайна, ако е определена чрез използването на компютъризиран генератор на слу­чайни числа или на таблици със случайни числа. Когато се използва систематичен избор, одиторът следва да определи, че извадковите единици в


Други реферати:
Психо-физическа подготовка
Сигурност на спортната организация и ролята на спорта в обществената сигурност
Система игри и упражнения
Скок дължина начин ,,свит``.Методика и техника на преподаване
Спортно-педагогическа характеристика на ядро Спортни игри Баскетбол от начален етап


Изтегли рефератаСпортно-педагогическа характеристика на ядро Спортни игри Баскетбол от начален етап - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия