Одиторски извадки

тогава не можем да се доверим на контрола и одитора прави само процедури по същество!


Пример: Имаме контролна процедура „Проверка от страна на финансовия директор на потвърдителни писма от клиенти на всеки 3 месеца. Проверката е документирана с подпис на финансовия директор върху потвърдителното писмо и счетоводна справка за салдото на клиента”. Приемаме, че няма да има грешки в тази процедура(т.е. ще търсим в таблицата стойности на R-фактор при 0 грешки). Одиторът търси 95 % увереност от извадката. Приема 2 % прецизност на извадката.


Размера на извадката Р = 3,0/0,02 = 150 единици. Ще трябва да бъдат проверени 150 потвърдителни писма и счетоводната справка към тях!


Важно: По принцип одиторските извадки се прилагат за големи съвкупности – обикновено над 500 единици!


3.2. Определяне на размера на извадката при проверки по същество


P = R* M / T


Р – размер на извадката

R – фактор на увереност – стойностите му се взимат от таблици! Зависи от това каква увереност търси одитора от проверката. В практиката общото ниво на увереност от одиторската работа(че няма да се даде грешно одиторско мнение е 95 % и повече). Обикновено увереността, която одитора иска да добие от извадките е 90 % и повече процента

М – стойност на популацията в левове.

T – максимална грешка, която одитора е склонен да приеме


Пример: Следвайки горния пример, искаме да проверим вземанията от клиенти дали не са надценени. Стойността на вземанията от клиенти към края на годината са 10 000 000 лева. Грешката, която сме склонни да приемем (обвързваме я със съществеността) и приемаме 3 % грешка, което е 300 000 лева. R-фактора остава същия при 0 грешки и 95 % увереност е 3.


Размера на извадката = 3 * 10 000 000/ 300 000 = 100 единици


Това означава, че ще проверим 100 фактури от клиенти, които са отразени като вземане към края на годината.

3.3. Избор на метод на извадка

Определянето на размера на извадката е първата стъпка. Следва да изберем кой от 4-те метода ще ползваме, за да подберем конкретните единици

3.3.1. Метод на случайните числа – с помощта на Excel – това е подходящ метод за примера по т.3.2. Номерираме всички фактури, които са като салдо по вземания на клиенти и избираме 100 от тях.

3.3.2. Систематичен избор

3.3.2.1 Подходящ е за точка 3.1. Там извадката се състоеше от 150 единици. Ако имаме 1000 потвърдителни писма и счетоводни справки към тях, то почти всяко шесто писмо ще бъде проверено(1000/150= 6,67). Интервала на извадката ще е 6. Избираме като първо писмо, някое измежду пръвите 6 и оттам всяко 6-о, за да изберем единиците за преглед.


Други реферати:
Курсова работа по статистика
Език на юридическите актове
История на древното Франкмасонство
История на италианците
Кооперация


Изтегли рефератаКооперация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия