Опасности и заплахи за националната сигурност. Същност и понятиен апарат

Източници:

  1. Закон за държавна агенция по национална сигурност, Обн, ДВ, бр.109/2007, в сила от 01 ян 2008

  2. Закон за защита на класифицираната информация, Обн. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., попр. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., доп. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., доп. ДВ. бр.89 от 12 Октмври 2004г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октмври 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г

  3. Закон за отбраната и въоръжените сили в Република България, В сила от 28.02.1996 г. Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г.

  4. Концепция за националната сигурност на Република България, Приета с Решение на 38-о НС от 16.04.1998 г., обн., ДВ, бр. 46 от 22.04.1998 г

  5. Ганчев, П., Основни идеи и принципи на националната стратегия за устойчиво развитие на Р България, МОСВ, С., 2005

  6. Иванов, Т., Икономически аспекти на трансформацията на националния сектор за сигурност и отбрана, Икономически алтернативи, бр. 4/2006

  7. Николов, С., Прогнози: заплахите за националната сигурност, Експерт, декември, 2007

  8. Състоянието на планетата 2005, Преразглеждане на глобалната сигурност, Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество, изд. „книжен тигър”, С., 2005.


16Други реферати:
Ръжен хляб
Себестойност на продукцията
Avon-маркетингова и рекламна политика
Маркетингови комуникации
Промоционна политика


Изтегли рефератаПромоционна политика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия