Опасности и заплахи за националната сигурност. Същност и понятиен апарат

това ще доведе до противопоставяне, а оттам и неефективност в работата и на двете ведомства. 

Така или иначе, създаването на Агенцията е факт, ето защо, оценки за нейната ефективност могат да се дадат след известен период от време.

На ранг министерство, основна институция е МО. Министерството на отбраната е бюджетна организация, която е създадена и функционира при специално създадена нормативна база. Според чл 34 на Закона за отбраната и въоръжените сили в Република България. министърът на отбраната ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика в Министерството на отбраната и в Българската армия. При изпълнение на правомощията си по закона министърът на отбраната се подпомага от:

  • началника на Генералния щаб на Българската армия;

  • заместник-министрите на отбраната.

  • от политически кабинет по смисъла на Закона за администрацията.

За разлика от началника на Генералния щаб, министърът на отбраната, заместник-министрите и другите членове на политическия кабинет са цивилни лица.

  Министърът на отбраната ръководи Министерството на отбраната и осъществява граждански контрол върху Българската армия, като:

  • ръководи планирането на отбраната в Министерството на отбраната и в Българската армия;

  • съставя проект на държавния бюджет в частта му за Министерството на отбраната;

  • разпределя бюджета на Министерството на отбраната и ръководи финансовото и материално-техническото осигуряване на Българската армия;

  • ръководи кадровата политика и отговаря за окомплектуването на Българската армия с личен състав и за подготовката на офицерските кадри;

  • ръководи дейността по осигуряване на информация в интерес на отбраната и националната сигурност;

  • осъществява общо ръководство на военното образование и на научноизследователската дейност;


Други реферати:
Франсис Фукуяма
Типове политически анализ на поведението
Сравнителен анализ на идеите на Тукидид, Макиавели и Хобс
Анализ на политическата ситуация в БСП
Демокрация


Изтегли рефератаДемокрация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия