Определяне на геометрични параметри, вибрационни честоти и интензивности на молекулата пропин. Ефективност на използваните методи и базиси

От Графика 5 се вижда, че най– добро приближение до експерименталната стойност от методите дава HF/6-311++G(2d,2p), а най– голямо отклонение дава методът B3LYP/6-31G.

При сравняване на базисите на HF ниво, се установява, че най – добро приближение има базиса 6-311++G(2d,2p),, a най – голямо отклонение има базиса 6-31G .

При сравняване на базисите на B3LYP ниво, се установява, че най – добро приближение дава базиса 3-21G, a най – голямо отклонение дава базиса 6-31G.

Графика5

От Графика 6 се вижда, че най– добро приближение до експерименталната стойност от методите, дават HF/3-21G и HF/6-311++G(2d,2p),чиито стойнсти са еднакви, а най– голямо отклонение дава методът B3LYP/6-31G.

При сравняване на базисите на HF ниво, се установява, че най – добро приближение имат базиса 3-21G и 6-311++G(2d,2p), a най – голямо отклонение има базиса 6-31G.

При сравняване на базисите на B3LYP ниво, се установява, че най – добро приближение дава базиса 3-21G, a най – голямо отклонение дава базиса 6-31G.

Графика6Други реферати:
Съвременната финансово-икономическа криза–проява на недостатъците на пазарната икономика
Бизнес план и доклад по Управление на малкото предприятие
Високо алкохолни напитки
Предприемачески план
Планирането-наука или изкуство


Изтегли рефератаПланирането-наука или изкуство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия