Определяне на геометрични параметри, вибрационни честоти и интензивности на молекулата пропин. Ефективност на използваните методи и базиси

I. Увод

1.Пропин (Propyne)

Алкините в химията са хомоложен ред от ненаситени въглеводороди с обща формула CnH2n-2. Съдържат една тройна връзка между два от въглеродните атоми в молекулата си.


Наименованията на видовете алкини завършват на -ин, например етин : H-C?C-H


Алкините още се наричат ацетилени.


За разлика от алканите и в по-малка степен от алкените, алкините са много реактивни и нестабилни съединения. Отличават се с висока киселинност и имат pKa стойности (25) между тези на амоняка (35) и етанола (16). между алкани,алкени и алкини има генетична връзка. Имат висока температура на кипене и топене.малко разтворими във вода,но по-добре от останалите.


Химични свойства:Участват в присъединителни реакции като присъединяват водород, вода,халогени, халогеноводороди. Взаимодействат с водород като първо се разкъсва едната пи връзка,после и другата, и се получава алкан със същия брой въглеродни атоми.Горят като се получава СО2 и Н2О.


Алкадиени-въглеводороди с 2 двойни връзки.според разположението на двете двойни връзки има няколко вида алкадиени: >С=С=С< и други.


Други реферати:
Въведение в SQL
Интерфейс на естествен език
Захранващ блок
Компресия-компютърна анимация
Декодери на циклични кодове


Изтегли рефератаДекодери на циклични кодове - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия