Определяне на геометрични параметри, вибрационни честоти и интензивности на молекулата пропин. Ефективност на използваните методи и базиси

В това уравнение Ψ е вълнова функция, m e масата на частицата, ħ – константата на Планк, а V е потенциалното поле, в което се движи разглежданата частица.

Уравнението на Шрьодингер за случая на система от частици, например молекула, има подобен вид като Ψ ще бъде функция на времето и координатите на всички частици в системата.

Стационарното уравнение на Шрьодингер има вида :

H Ψ(r) = E Ψ(r)

където Е е енергията на частицата, а Н е оператора на Хамилтон.


2. Полуемпирични методи


Полуемпирични са тези методи, при които задачата се поставя коректно, като се излиза от физично обособен модел, но в хода на решението се прибягва както до математични опростявания, така и до екпериментална информация. Всички полуемпирични методи използват т.н. “ Zero Differential Overlap (ZDO) approximation “ – нулево диференциално припокриване. Според което припокриването между много АО е малко и оттам интегралите на електронно отблъскване ще имат пренебрежимо малки стойности. За да се компенсира това приближение всички останали интеграли се реформулират, като в зависимост от вида и броя на параметрите са развити различни полуемпирични методи [6]. Използваните полуемпирични методи са:

  • АМ1 – Austin Model ( Dewar, Holder 1986 ) Е полуемпиричен метод за количествено определяне на молекулни електронни структури в изчислителната химия. Изчислителната му бързина е причина да се прилага за големи по размер молекулни системи. В редица случаи дава добри резултати, но е по – некоректен от ab initio или HF методите [7].

  • PM3 – Parametric Model 3 ( Stewart 1988 ) – Методът използва същите формули и уравнения като АМ1. Единствените разлики са : 1) PM3 използва две Гаусианови функции за функцията на отблъскване на ядрото. 2) количеството стойности на параметрите са различни [8] .


Други реферати:
Томас Хобс
Липиди
Творчеството на Хана Аренд
Органична химия
Степният вълк


Изтегли рефератаСтепният вълк - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия