Определяне на геометрични параметри, вибрационни честоти и интензивности на молекулата пропин. Ефективност на използваните методи и базиси

3. Теория на Хартри – Фок

Квантово-механичните изчисления се използват за теоретично предсказване свойствата на атомите и молекулите, химичните и биохимичните взаимодействия и редица други свойства.Теорията се базира на фундаменталните закони на квантовата механика . Най често използвания тип ab initio изчисления се наричат Хартри-Фок[5] изчисления, в основата на които е молекулното приближение. Основното допускане в него, е че всеки електрон се движи в осредненото поле на другите електрони и на ядрото. Използването на това приближение свежда многоелектронното уравнение на Шрьодингер до много по-прости електронни уравнения, всяко от които дава като решение едноелектронна вълнова функция, наречена орбитала и енергия. Второто приближение в ХФ-изчисления се дължи на факта че вълновата функция може да бъде представена като математическа функция, която е точно известна за малка едноелектронна система. Вълновата функцията се представя като линейна комбинация от атомни орбитали. Това е първият и най-прост начин за конструиране на базисни функции.

Втория подход включва набор от математически функции (GTO-Gaussian Type Orbitals), даващи максимална гъвкавост на молекулата. Използваните в курсовия проект набори принадлежат към групата на Split-valence базисни набори, което означава че са скалирани само валентните орбитали. Това са:

  • 6-311G** валентнита обвивка са разделени на една базисна с 3 GTO, и две с по 1GTO, а вътрешната обвивка чрез една орбитала, конструирана от 6 GTO.

  • 6-31G** - валентната обвивка е разделена на една базисна с 3 GTO, и една само с 1 GTO, а вътрешната обвивка чрез една орбитала, конструирана от 6 GTO. 6-31G(d,p) показва че към базиса 6-31G са прибавени d-функции за всички p-елементи и p-функции за водородните атоми. Базиса 6-31++G(2d,2p) означава, че се пробавят дифузни функции и водородни атоми.

  • 3-21G валентните функции са разделени на една базисна с 2 GTO, и една само с 1 GTO, а вътрешната обвивка чрез една орбитала, конструирана от 3 GTO.

4. Методи за отчитане на корелацията и теория на плътностния функционал


Други реферати:
Ограбения свят на човека Зимни вечери
Диалогът с настоящето в името на бъдещето
Духовните лутания на човека по пътя на себепознанието
Образите в повестта Гераците
Вярата в идеала-вдъхновение за любовта и добротата Ангелинка


Изтегли рефератаВярата в идеала-вдъхновение за любовта и добротата Ангелинка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия