Oпределяне стратегиите на фирмата

ТЕМА № 4

Определяне на стратегиите на фирмата.Видове стратегии.Оценка и избор на стратегия.Конкурентна стратегия на диверсификация.Профил на конкуренцията.Същност на диверсификацията и възможни диверсификационни стратегии.Разработване на стратегически програми.


Под стратегия най-общо се разбира възприетия начин (вариант) за постигане на целта.Разработването на стратегията предполага формулирането на алтернативи на въздействия, на възможни стратегии и избор на оптимална стратегия.Отправен момент в този процес е разработването на критерии за избор на стратегия.Най-общо се разграничават критериите:

 • вътрешни и външни – вътрешните се извеждат от закономерностите на функционирането и развитието на системата, за която се разработва стратегията.Външните критерии са свързани с отношенията на системата със средата, т.е. с другите системи.

 • Общи, частни и собствени – общите се прилагат за избор на всяка стратегия.Частните – при избор на стратегия за системи от определен клас.Собствените се прилагат при избор на даден вид стратегия.

 • Постоянни и временни – постоянните запазват своето значение през цялото време на реализацията на определената стратегия.Временните – през определен етап на процеса.

 • Основни и второстепенни – основните имат определящо значение за основни аспекти на стратегията.Второстепенните нямат такова значение.

Правилният избор на стратегия предполага подреждането на всички критерии в система.Това значи всички критерии да се организират по начин, който да отразява определените връзки между тях.Изборът на стратегия се осъществява по методика, определяща реда и последователността в прилагането на критериите.Оценката на стратегията се извършва като се съпоставят постигнатите резултати с поставените цели.Необходимо е оценката да обхване цялостния процес на взаимодействие между стратегията, структурата и средата.

Стратегиите могат да се класифицират според времевия хоризонт, за който се разработват, на дългосрочни,средносрочни и краткосрочни.Съществена роля в стратегическото управление и развитието на фирмата се пада на формирането на нейната конкурентна стратегия и диверсификационната стратегия.

Един от етапите в развитието на фирмата е диверсификацията, при която фирмата обхваща различни отрасли, малко свързани или несвързани в технологично отношение.Диверсификацията е насочване на дадена фирма или единица в бизнеса към ново направление на дейност или чрез процесите вътре в бизнеса, или чрез дейности, предизвикващи промяна в техните административни структури и други управленчески процеси.При диверсификацията едновременно се навлиза в нови пазари и в нови продукти.

Съществуват няколко вида диверсификация:

 • Концентрична – към стоковата листа се добавят продукти, произвеждани от същата технология;

 • Вертикална – “завзема” се продукта на доставчиците;

 • Хоризонтална – ориентация към производство на стоки, несвързани с използваната технология, но купувани от същите потребители;

 • Корпоративна – навлизане в далечни сфери, в нови пазари с нови продукти, несвързани с текущото производство и технология;

 • Несвързана – отразява диверсификацията по подотрасли;

 • Глобална, пазарна – отразява как са разпределени деловите дейности на фирмата в глобален мащаб;

 • Глобална свързана – отразява степента на диверсификация по сектори в съответния подотрасъл на фирмата


Други реферати:
Данък върху добавена стойност
Инвестиционни кредити.Видове
Същност на приходната система и класификация на приходите на местните финанси
Принципи на данъчното облагане
Съдържание на финансите на фирмата


Изтегли рефератаСъдържание на финансите на фирмата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия