Организационна психология

2 Ролята на интегратор и синхронизатор на личностното и колективното поведение изпълняват „организацията” и „управлението”.

Организация-3 аспекта:а)като изкуствено обединение от институционален характер.б)като самата дейност по създаване на такова изкуствено обединение от институционален характер.в)като характеристика на подредеността на някакъв обект,каквито са и личността,личностната психика и личностното поведение.

Под организация се разбира особена функционална единица,чиято нормативна система е с висока степен на стабилност по отношение на собственото й поведение.

По отношение на втория аспект,има се предвид всичко онова,което управляващата подсистема извършва като съзнателната дейност и поведение за изграждане структурата на социалните взаимоотношения в една новосъздаваща се или вече създадена институция.

Третият аспект отразява състоянието на структурата от социалните отношения м/у дадени индивиди или групи от хора, осъществяващи основните дейности в институцията.

Трите понятия ИНСТИТУЦИЯ,УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ са скелета на теорията на управлението-м/у тяхсе реализират системни връзки.Управлението формира целите на институцията и стратегията за тяхното постигане,изготвя нормативните актове,програмите за действия и въздействия в/у отделните членове.Организация определя последователността на взаимоотношенията при реализация на тези управленски функции,определя формалната структура на институцията като сисистема.Управлението се свързва с ефективността, а организацията- с ефикасността на институционалното поведение.

Отношението „управление- организация” на ниво институция се проследява двуаспектно: а)доколко управлението чрез своите функции може да определя целесъобразните начини за организиране на конкретни дейности;б) доколко управлението е зависимо от обективно структурираните вече социални отношения между елементите в конкретната институция.

3 Възможни са 2 подхода при изследване на отношението между управлението и организацията.

При 1-я подход организацията се разглежда като функция на типа управление.Управлението конструира всеки компонент на конкретна институция по точно определени начини,технологизира процесите и ги алгоритмизира.Този подход стои в основата на кибернетичните модели на държавно управление.

Според 2-я подход управлението на една институция зависи от наложилия се в нея тип социална организация.При този подход се държи сметка за равнището на междуличностните отношения,за състоянието на отношенията м/у отделните нива в институцията.Управлението в голяма степен създава правилата и нормативите.

Веднъж наложила се всяка формална и неформална структура започва да изпълнява функцията на своеобразен филтър на управленски решения и въздействия.С това се потвърждава факта,че и управлението на дадената институция до известна степен е функция от типа на нейната социална организация.


Други реферати:
Стратегически анализ на дейността на Плевенско пиво
Оцеляване в ерата на убийствена конкуренция
Сблъсък за цени между доставчици и вериги
Стратегическо маркетингово планиране, SWOT анализ
Административни методи за управление на човешките ресурси


Изтегли рефератаАдминистративни методи за управление на човешките ресурси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия